Zarządzenie Nr 33/2003
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 28 października 2003 r.

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Starym Dzikowie

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) nadaję:

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Starym Dzikowie

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Stary Dzików, zwany dalej Regulaminem, określa:
1)
zakres działania i zadania Urzędu Gminy Stary Dzików, zwanego dalej Urzędem,
2)
organizację Urzędu,
3) zasady funkcjonowania Urzędu,
4)
zakres działania kierownictwa Urzędu oraz poszczególnych referatów i stanowisk pracy w Urzędzie.

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Stary Dzików,
2) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy w Starym Dzikowie,
3) Wójcie, Zastępcy Wójta, Sekretarzu, Skarbniku, Kierowniku Urzędu Stanu Cywilnego – należy przez to rozumieć odpowiednio: Wójta Gminy Stary Dzików, Zastępcę Wójta Gminy Stary Dzików, Sekretarza Gminy Stary Dzików, Skarbnika Gminy Stary Dzików oraz Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Starym Dzikowie.

§ 3

1. Urząd jest jednostką budżetową Gminy.
2.
Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.
3.
Siedzibą Urzędu jest wieś Stary Dzików.

§ 4

1. Urząd jest czynny w dniach roboczych w godzinach: od 7:30 do 15:30.
2.
Urząd Stanu Cywilnego udziela ślubów także w niedziele, święta i dni powszednie wolne od pracy.

Rozdział II
ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA URZĘDU

§ 5

1. Urząd stanowi aparat pomocniczy Wójta, Rady i jej komisji oraz innych organów funkcjonujących w strukturze Gminy.
2.
Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających na Gminie:
    1)
zadań własnych,
    2)
zadań zleconych,
    3)
zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej (zadań powierzonych),
    4)
zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia międzygminnego,
    5)
zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia komunalnego zawartego z powiatem, które nie zostały powierzone gminnym jednostkom organizacyjnym, związkom komunalnym lub przekazane innym podmiotom na podstawie umów.

§ 6

1. Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom Gminy, w wykonywaniu ich zadań i kompetencji.
2.
W szczególności do zadań Urzędu należy:
    1)
przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności prawnych przez organy Gminy,
    2)
wykonywanie – na podstawie udzielonych upoważnień – czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań gminy,
    3)
zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków,
    4)
przygotowywanie uchwalenia i wykonywania budżetu Gminy oraz innych aktów organów Gminy,
    5)
realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał organów Gminy,
    6)
zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady, posiedzeń jej komisji oraz innych organów funkcjonujących w strukturze Gminy,
    7)
prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnego do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu,
    8)
wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności:
        a)
przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji,
        b)
prowadzenie wewnętrznego obiegu akt, przechowywanie akt i przekazywanie ich do archiwów,
    9)
realizacja obowiązków i uprawnień służących Urzędowi jako pracodawcy – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy.

Rozdział III
ORGANIZACJA URZĘDU

§ 7

1. W skład Urzędu wchodzą następujące referaty i stanowiska pracy:
    1)
Referat Finansowy,
    2)
Urząd Stanu Cywilnego – Referat Spraw Obywatelskich,
    3)
Radca prawny,
    4)
Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych,
    5)
Referat Organizacyjny,
    6)
Referat Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami,
    7)
Samodzielne Stanowisko d/s gospodarki przestrzennej, budownictwa i ochrony środowiska,
    8)
Samodzielne Stanowisko d/s gospodarki komunalnej, dziedzictwa kulturowego i gospodarki wodnej,
    9)
Pełnomocnik d/s rozwiązywania problemów alkoholowych.
2.
Na czele referatów stoją kierownicy.

§ 8

Strukturę organizacyjną Urzędu określa schemat organizacyjny, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.

Rozdział IV
ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU

§ 9

Urząd działa według następujących zasad:
1) praworządności,
2) służebności wobec społeczności lokalnej,
3) racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,
4) jednoosobowego kierownictwa,
5) planowania pracy,
6) kontroli wewnętrznej,
7) podziału zadań pomiędzy kierownictwo Urzędu i poszczególne referaty i stanowiska pracy oraz wzajemnego współdziałania.

§ 10

Pracownicy Urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań Urzędu działają na podstawie i w granicach prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.

§ 11

Pracownicy Urzędu w wykonywaniu zadań Urzędu i swoich obowiązków są obowiązani służyć Gminie i Państwu.

§ 12

1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny, z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem komunalnym.
2.
Zakupy i inwestycje dokonywane są po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

§ 13

1. Jednoosobowe kierownictwo zasadza się na jednolitości poleceniodawstwa i służbowego podporządkowania, podziału czynności na poszczególnych pracowników oraz ich indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.
2.
Urzędem kieruje Wójt przy pomocy Zastępcy Wójta, Sekretarza i Skarbnika, którzy ponoszą odpowiedzialność przed Wójtem za realizację swoich zadań.
3.
Kierownicy poszczególnych Referatów kierują i zarządzają nimi w sposób zapewniający optymalną realizację zadań Referatów i ponoszą za to odpowiedzialność przed Wójtem.
4. Kierownicy poszczególnych Referatów Urzędu są bezpośrednimi przełożonymi podległych im pracowników i sprawują nadzór nad nimi.
5.
Zasady podpisywania pism przez Wójta i kierowników referatów określa załącznik nr 2 do Regulaminu.

§ 14

1. Urząd działa zgodnie z rocznym planem pracy.
2.
Szczegółowe zasady planowania pracy w Urzędzie określa załącznik nr 3 do Regulaminu.

§ 15

1. W Urzędzie działa kontrola wewnętrzna, której celem jest zapewnienie prawidłowości wykonywania zadań Urzędu przez poszczególne referaty i wykonywania obowiązków przez poszczególnych pracowników Urzędu.
2.
Szczegółowe zasady kontroli wewnętrznej w Urzędzie określa załącznik nr 4 do Regulaminu.

§ 16

1. Referaty realizują zadania wynikające z przepisów prawa i Regulaminu w zakresie ich właściwości rzeczowej.
2.
Referaty są zobowiązane do współdziałania z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.

Rozdział V
ZAKRESY ZADAŃ WÓJTA, ZASTĘPCY WÓJTA, SEKRETARZA GMINY I SKARBNIKA GMINY

§ 17

Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności:
1)
reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,
2)
prowadzenie bieżących spraw Gminy,
3)
podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
4)
wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,
5) zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
6)
okresowe zwoływanie – nie rzadziej jednak, niż raz w miesiącu – narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,
7)
koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
8)
rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
9)
udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej,
10)
czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
11)
upoważnianie swojego Zastępcy lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
12)
przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od Zastępcy Wójta, Skarbnika, Sekretarza, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz pracowników samorządowych upoważnionych przez Wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,
13)
ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,
14)
wykonywanie innych zadania zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady.

§ 18

Do zadań Zastępcy Wójta należy:
1)
podejmowanie czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Wójta,
2)
koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych,
3)
organizacja robót publicznych,
4)
wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

§ 19

Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu a w szczególności:
1)
opracowywanie projektów zmian Regulaminu,
2)
opracowywanie projektów podziału referatów na stanowiska pracy,
3)
opracowywanie zakresów czynności na stanowiskach pracy,
4)
nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,
5)
przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
6)
przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
7)
nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał,
8)
współpraca z Radą Gminy w Starym Dzikowie,
9)
nadzorowanie kompletowania dokumentacji z prac Rady Gminy i Komisji,
10)
koordynowanie zadań związanych z Biuletynem Informacji Publicznej,
11)
wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych,
12)
koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami,
13)
wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

§ 20

Do zadań Skarbnika należy:
1)
wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
2)
kierowanie pracą Referatu Finansowego,
3)
nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy,
4)
kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
5)
współdziałanie w opracowywaniu budżetu,
6)
współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej,
7)
wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta,
8)
współpraca z RIO,
9)
sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek pomocniczych i organizacyjnych.

Rozdział VI
PODZIAŁ ZADAŃ POMIĘDZY REFERATY I STANOWISKA PRACY

§ 21

Do wspólnych zadań referatów i stanowisk pracy należy przygotowywanie materiałów oraz podejmowanie czynności organizatorskich na potrzeby organów gminy, a w szczególności:
1)
prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie materiałów oraz projektów decyzji administracyjnych, a także wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
2)
pomoc Radzie, właściwym rzeczowo komisjom Rady, Wójtowi i jednostkom pomocniczym Gminy w wykonywaniu ich zadań,
3)
współdziałanie ze Skarbnikiem przy opracowywaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu Gminy,
4)
przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań,
5) współdziałanie z Sekretarzem Gminy w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników danego referatu,
6)
przechowywanie akt,
7)
stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt,
8)
stosowanie zasad dotyczących wewnętrznego obiegu akt,
9)
prowadzenie rejestru przyjmowanych przez dany referat podań kierowanych przez obywateli do innych organów,
10)
usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy,
11)
wykonywanie zadań przekazanych do realizacji przez Burmistrza.

§ 22

Do zadań Referatu Organizacyjnego należy:
1.
Zapewnienie obsługi organizacyjnej Wójtowi, Zastępcy Wójta i Sekretarzowi oraz sprawy kancelaryjno-techniczne a w szczególności:
    1)
przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu, w tym poczty elektronicznej,
    2)
prowadzenie ewidencji korespondencji,
    3)
prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków, petycji oraz innych pism wpływających do Urzędu,
    4)
przygotowywanie pomieszczeń i obsługa spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta, Zastępcę Wójta i Sekretarza,
    5)
prenumerata czasopism i dzienników urzędowych,
    6)
nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,
    7)
przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem, Zastępcą Wójta lub Sekretarzem bądź kierowanie ich do właściwych referatów,
    8)
nadzór nad utrzymywaniem porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd,
    9)
prowadzenie spraw kadrowych Urzędu,
    10)
współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawach zatrudniania bezrobotnych,
    11)
nadzór nad pracownikami obsługi Urzędu,
    12)
sporządzanie zeznań świadków,
    13)
prowadzenie spraw związanych z bibliotekami i instytucjami kultury m. in. spraw tworzenia, łączenia, przekształcania, znoszenia i nadawania im statutów,
    14)
zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym materiały biurowe i kancelaryjne,
    15)
prowadzenie i udostępnianie obywatelom zbioru przepisów prawnych,
    16)
prowadzenie archiwum zakładowego.
2.
Prowadzenie dokumentacji spraw związanych z zadaniami Gminy jako organu prowadzącego gminne przedszkola, szkoły i placówki oświatowe, a w szczególności spraw dotyczących:
    1)
zakładania, przekształcania i likwidowania gminnych jednostek oświatowych,
    2)
kształtowania sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,
    3)
zatwierdzania arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,
    4)
powierzania stanowisk kierowniczych w oświacie gminnej i odwoływania z tych stanowisk,
    5)
oceniania dyrektorów gminnych jednostek oświatowych,
    6)
zadań gminy w zakresie realizacji obowiązku szkolnego,
    7)
dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.
3.
Zapewnienie obsługi administracyjnej Rady i jej komisji oraz sprawy kancelaryjno-techniczne, a w szczególności:
    1)
przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie referatami i stanowiskami materiałów dotyczących projektów uchwał Rady i jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,
    2)
przechowywanie uchwał podejmowanych przez Radę Gminy i jej komisje,
    3)
udostępnianie dokumentów Rady Gminy, Komisji i Wójta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Gminy Stary Dzików,
    4)
przekazywanie – za pośrednictwem Sekretariatu – korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych,
    5)
przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji,
    6)
podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady, jej komisji i Wójta,
    7)
protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań,
    8)
prowadzenie rejestru uchwał, zarządzeń i innych postanowień Rady i jej komisji,
    9)
prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,
    10)
organizowanie szkoleń radnych,
    11)
wykonywanie zadań związanych z wyborami Wójta, Rady Gminy, Sejmu, Senatu i innych organów stosownie do obowiązujących przepisów,
    12)
prowadzenie rejestru jednostek pomocniczych gminy,
    13)
organizacja wyborów sołtysów i współpracy z sołectwami.
4.
Obsługa informatyczna Urzędu, a w szczególności:
    1)
wdrażanie i obsługa systemów komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna, internet),
    2)
administrowanie i nadzorowanie prawidłowego działania sieci komputerowej,
    3)
obsługa techniczna strony internetowej gminy,
    4)
prowadzenie dokumentacji związanej z zakupami licencjonowanych programów komputerowych oraz innych programów, które nie wymagają licencji oraz ich ewidencjonowanie,
    5)
prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z zakupami sprzętu komputerowego oraz prowadzenie ewidencji w zakresie posiadanego sprzętu komputerowego,
    6)
serwis pogwarancyjny sprzętu komputerowego.
5.
Promocja gminy, a w szczególności:
    1)
promocja gminy, jej walorów i osiągnięć na rynku krajowym i zagranicznym,
    2)
prowadzenie spraw związanych z kontaktami gminy ze współpracującymi samorządami, urzędami szczebla wojewódzkiego i centralnego,
    3)
kontakty z mediami, serwisami internetowymi, firmami promocyjnymi,
    4)
projektowanie i zamawianie materiałów promocyjnych i prowadzenie ich ewidencji,
    5)
współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi,
    6)
współpraca w zakresie uczestnictwa podmiotów z terenu gminy w programach i projektach europejskich,
    7)
pozyskiwanie funduszy udostępnianych Polsce przez Unię Europejską, wspomagających funkcjonowanie gminy, jej jednostek organizacyjnych,
    8)
przygotowanie i opracowanie Biuletynu Informacji Publicznej.
6.
Prowadzenie spraw z zakresu BHP, a w szczególności:}
    1)
okresowa analiza stanu BHP,
    2)
stwierdzanie zagrożeń zawodowych,
    3)
przeprowadzanie kontroli warunków pracy,
    4)
zgłaszanie wniosków dotyczących poprawy stanu BHP,
    5)
przygotowywanie projektów wewnętrznych zarządzeń, instrukcji dotyczących BHP,
    6)
rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska pracy,
    7)
udział w dochodzeniach powypadkowych,
    8)
prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową Urzędu.

§ 23

Do zadań Referatu Finansowego, którego kierownikiem jest Skarbnik Gminy należy:
1)
przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta,
2)
udzielanie pomocy Wójtowi w wykonywaniu budżetu Gminy,
3)
zapewnianie obsługi finansowo-księgowej i kasowej Urzędu,
4)
uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy,
5) przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,
6)
prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,
7)
prowadzenie ksiąg rachunkowych,
8)
rozliczanie inwentaryzacji,
9)
dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego,
10)
przygotowywanie sprawozdań finansowych,
11)
dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
12)
prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,
13)
gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,
14)
przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat,
15)
podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,
16)
prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
17)
przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat,
18)
przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat.

§ 24

Do zadań Radcy prawnego należy wykonywanie obsługi prawnej Urzędu, a w szczególności:
1)
sporządzanie opinii prawnych,
2)
sporządzanie projektów Uchwał Rady Gminy, zarządzeń, decyzji, postanowień,
3)
informowanie o nowych przepisach prawnych,
4)
sporządzanie pism, w tym pism procesowych, dla potrzeb Urzędu.

§ 25

Do zadań Pełnomocnika ochrony informacji niejawnych należą sprawy związane z ochroną tajemnicy państwowej i służbowej a w szczególności:
1)
zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
2)
ochrona systemów i sieci informatycznych,
3)
zapewnienie ochrony fizycznej Urzędu,
4)
kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
5)
okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
6)
opracowanie planu ochrony Urzędu i nadzorowanie jego realizacji,
7)
szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

§ 26

Do zadań Referatu Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami należy:
1.
Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki gruntami i wywłaszczania nieruchomości a w szczególności związanych z:
    1)
gospodarowaniem i zarządzaniem komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywania, oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie, w trwały zarząd oraz ich przekazywaniem na cele szczególne,
    2)
ustalaniem ich wartości, cen i opłat za korzystanie z nich,
    3)
organizowaniem przetargów na zbywanie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność gminy,
    4)
nabywaniem nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań gminy,
    5)
komunalizacją gruntów,
    6)
prowadzeniem ewidencji gruntów komunalnych,
    7)
tworzeniem zasobu gruntów i gospodarowaniem nim – zgodnie z zasadami określonymi w przepisach obowiązującego prawa,
    8)
wyposażaniem gruntów w urządzenie komunalne,
    9)
zagospodarowaniem wspólnot gruntowych,
    10)
gospodarowaniem gruntami i zasobami leśnymi stanowiącymi mienie gminne,
    11)
zadaniami związanymi z Integracją Europejską,
    12)
zabezpieczeniem właściwego i bieżącego zaspokajania potrzeb ludności w zakresie usług komunalnych,
    13)
zapewnieniem funkcjonowania urządzeń infrastruktury technicznej i nadzór nad ich eksploatacją (wodociągi, kanalizacja) oraz dbałość o ich rozbudowę zgodnie z zapotrzebowaniami społeczności gminnej,
    14)
zamówieniami publicznymi w zakresie prowadzonych spraw.
2.
Prowadzenie spraw związanych z rolnictwem, leśnictwem i działalnością gospodarczą, a w szczególności w zakresie:
    1)
łowiectwa,
    2)
nasiennictwa,
    3)
zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
    4)
współpracy z agendami rządowymi i pozarządowymi związanymi z rolnictwem,
    5)
organizacji wyborów do izb rolniczych,
    6)
prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej,
    7)
wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
    8)
współpracy z placówkami służby zdrowia,
    9)
realizacji zadań dotyczących produkcji roślinnej i zwierzęcej,
    10)
nadzoru nad gospodarką na mieniu komunalnym (pastwiska, lasy),
    11)
ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz wnioskowanie o przeznaczenie tych gruntów na cele nierolnicze i nieleśne.

§ 27

Do zadań samodzielnego stanowiska d/s gospodarki przestrzennej, budownictwa i ochrony środowiska należą sprawy:
1.
Planowania i zagospodarowania przestrzennego, a w szczególności:
    1)
przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy,
    2)
koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych,
    3)
koordynacja i obsługa działań związanych z wprowadzaniem zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
    4)
przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów i wyrysów,
    5)
prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
    6)
ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowanie wyników tej oceny,
    7)
dokonywanie analiz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
    8)
prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
    9)
prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
    10)
prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
    11)
rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu,
    12)
zamówienia publiczne,
    13)
prowadzenie, koordynacja i nadzór nad inwestycjami i remontami prowadzonymi przez Urząd Gminy Stary Dzików.
2.
Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem drogami gminnymi, a w szczególności:
    1)
przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy, dotyczących zaliczenia dróg i ulic do poszczególnej kategorii, prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych,
    2)
projektowanie przebiegu dróg,
    3)
budowę, modernizację i ochronę dróg,
    4)
zarządzanie drogami,
    5)
określanie szczególnego korzystania z dróg w tym wykorzystywania pasów drogowych na cele niekomunikacyjne,
    6)
koordynacja i obsługa współpracy z innymi zarządcami dróg publicznych.
3.
Prowadzenie spraw w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności:
    1)
ochrona i kształtowanie środowiska, w tym wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
    2)
opiniowanie programów gospodarowania odpadami niebezpiecznymi,
    3)
opiniowanie planu ruchu zakładów górniczych,
    4)
ochrona środowiska przed odpadami,
    5)
utrzymanie porządku i czystości.

§ 28

Do zadań samodzielnego stanowiska d/s gospodarki komunalnej, dziedzictwa kulturowego i gospodarki wodnej należą sprawy:
1)
przyznawania lokali mieszkalnych,
2)
zamiany lokali,
3)
egzekucji w sprawach lokalowych i usuwania skutków samowoli lokalowej,
4)
stawek czynszów i opłat za lokale mieszkalne i użytkowe,
5)
dodatków mieszkaniowych,
6)
dbałości o prawidłowy stan techniczny komunalnych zasobów mieszkaniowych,
7)
utrzymania cmentarzy,
8)
organizacji oraz prowadzenia targowisk gminnych,
9)
prowadzenia spraw i realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
10)
prowadzenia spraw z zakresu komunikacji (w tym podatku od środków transportowych),
11)
realizacja zadań z zakresu ochrony dóbr kultury,
12)
gospodarka wodna, w tym:
    a)
zmiana stosunków wodnych w drodze ugody,
    b)
współpraca z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych,
    c)
realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej.

§ 29

Do zadań Pełnomocnika d/s rozwiązywania problemów alkoholowych należy:
1)
przygotowanie projektów gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
2)
czuwanie nad realizacją programu i sporządzanie sprawozdań z jego realizacji,
3)
koordynacja realizacji poszczególnych zadań i projektów,
4)
współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 30

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego – Referatu Spraw Obywatelskich należą sprawy dotyczące w szczególności:
1)
ewidencji ludności i dokumentów stwierdzających tożsamość,
2)
postępowań cywilnych i karnych, w tym:
    a)
ustanawiania pełnomocnika w sprawach o ustalenie ojcostwa i roszczenia alimentacyjne oraz w sprawach o przysposobienie,
    b)
wydawania zaświadczeń o stanie rodzinnym,
    c)
przyjmowania pism sądowych i wywieszanie ogłoszeń o ustanowieniu kuratora,
    d) przyjmowania obwieszczeń,
3)
wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach o zameldowanie, wymeldowanie na podstawie przepisów ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.
Do zadań Referatu należą sprawy związane z obronnością kraju, a w szczególności dotyczące:
1)
przygotowania ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny,
2)
współdziałania z organami wojskowymi,
3)
administracji rezerw osobowych w tym rejestracji, poboru i ewidencji,
4)
wydawanie decyzji w sprawie uznania za jedynego żywiciela rodziny,
5)
przysługujących żołnierzom i członkom ich rodzin zasiłków na utrzymanie rodziny oraz pokrywania należności mieszkaniowych i opłat eksploatacyjnych,
6)
nakładania obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności,
7)
świadczeń na rzecz obrony,
8)
udzielania pomocy i informacji wojskowym organom emerytalnym,
9)
zakwaterowania sił zbrojnych,
10)
prowadzenie kancelarii tajnej,
11)
współdziałanie w sprawach związanych z ochroną przeciwpowodziową i bezpieczeństwem publicznym,
12)
realizacja zadań związanych z “Reagowaniem kryzysowym”,
13)
prowadzenie magazynu przeciwpowodziowego.
Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie spraw z zakresu akt stanu cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinno-opiekuńczych, a w szczególności dotyczących:
1)
rejestracji urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,
2)
sporządzania aktów stanu cywilnego i prowadzenia ksiąg stanu cywilnego,
3)
sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,
4)
przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
5)
przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
6)
stwierdzania legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,
7)
wskazywania kandydata na opiekuna prawnego,
8)
wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu,
9) wydawanie decyzji administracyjnych na podstawie przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Prawa o aktach stanu cywilnego.

 

Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 31

Załączniki nr 1 - 4 do Regulaminu stanowią jego integralną część.

§ 32

1. Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń.
2.
Z dniem wejścia w życie Regulaminu traci moc obowiązującą dotychczasowy Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Stary Dzików, uchwalony przez Radę Gminy w Starym Dzikowie, Uchwałą Nr 121/XVII/96 w dniu 21 sierpnia 1996 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 33/2003 z dnia 28 października 2003 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Starym Dzikowie
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:07.02.2005 12:33
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:12.04.2011 10:57