Uchwała Nr 223/XXXVIII/2014
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 29 stycznia 2014 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

Uchwalić Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 223/XXXVIII/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:28.08.2014 09:13
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:28.08.2014 09:13