Zarządzenie Nr 36/2003 z dnia 1 grudnia 2003 roku w spr. zmian budżetu gm. na 2003 r. w związku ze zm. kwot dot. cel. na zad. zlec. i wł. oraz przen. wydatków budżet. między rozdziałami i para

Zarządzenie Nr 36/2003
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 31 grudnia 2003 roku

w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami

Działając na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) i § 8 uchwały Nr 54/VI/2003 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie budżetu gminy na 2003 rok i upoważnienia Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie – Wójt Gminy w Starym Dzikowie

zarządza co następuje:

§1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2003 rok o kwotę 28.381 zł, w tym z następujących źródeł:
    a)
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczone na:
        -
wypłatę zasiłków stałych i okresowych w kwocie 14.576 zł
        -
oświetlenie ulic w kwocie 10.000 zł
    b)
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczone na:
        -
wypłatę wynagrodzenia dla komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli w kwocie 156 zł
       
-
dodatki mieszkaniowe w kwocie 3.649 zł
2.
Zmniejsza się dochody budżetu na 2003 rok o kwotę 43.291 zł, w tym z następujących zadań:
    a)
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:
        -
wyprawki szkolnej 361 zł
        -
składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 1.333 zł
        -
zapomóg 38.199 zł
        -
zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych 3.398 zł
3. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§2

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 28.381 zł, w tym na:
    -
wypłatę wynagrodzenia dla komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli w kwocie 156 zł
    -
zapomogi stałe w kwocie 14.576 zł
    -
dodatki mieszkaniowe w kwocie 3.649 zł
    -
oświetlenie ulic w kwocie 10.000 zł
2.
Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 43.291 zł, z następujących zadań:
    -
wyprawki szkolnej 361 zł
    -
składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 1.333 zł
    -
zapomóg 38.199 zł
    -
zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych 3.398 zł
3.
Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym Zarządzeniem wyodrębnia się wydatki przeznaczone na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości 24.576 zł, z tego;
    a)
opieka społeczna 14.576 zł
   
b)
gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10.000 zł
2.
Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 67.362 zł, w tym:
    a)
w dziale “Rolnictwo i łowiectwo” na kwotę 8.000 zł
   
b)
w dziale “Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” na kwotę 7.540 zł
   
c)
w dziale “Transport i łączność” na kwotę 6.000 zł
   
d)
w dziale “Gospodarka mieszkaniowa” na kwotę 1.350 zł
   
e)
w dziale “Administracja publiczna” na kwotę 11.400 zł
   
f)
w dziale “Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na kwotę 2.600 zł
   
g)
w dziale “Ochrona zdrowia” na kwotę 2.000 zł
   
h)
w dziale “Opieka społeczna” na kwotę 9.892 zł
   
i)
w dziale “Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na kwotę 12.900 zł
   
j)
w dziale “Kultura fizyczna i sport” na kwotę 5.680 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 36/2003 z dnia 1 grudnia 2003 roku w spr. zmian budżetu gm. na 2003 r. w związku ze zm. kwot dot. cel. na zad. zlec. i wł. oraz przen. wydatków budżet. między rozdziałami i para
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.02.2005 14:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż