UCHWAŁA Nr 225/XXXIX/2014
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 14 lutego 2014 r.


w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu finansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Zmniejszenie nierówności
w dostępie do edukacji przedszkolnej w Gminie Stary Dzików"

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi
zmianami.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się do realizacji projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Zmniejszenie nierówności w dostępie do edukacji przedszkolnej w Gminie Stary Dzików" w ramach naboru 1/9.1.1/2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, obejmujący przedział czasowy 01.01.2014 - 31.08.2014, nr wniosku WND-POKL.09.01.01-18-059113. Całkowita wartość projektu wynosi 218175,12 zł (słownie: dwieście osiemnaście tysięcy sto siedemdziesiqt pięć złotych 12/100).

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 225/XXXIX/2014 z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Zmniejszenie nierówności w dostępie do...
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:28.08.2014 09:29
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:28.08.2014 09:29