Uchwała Nr 227/XL/2014
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację projektu: "Remont i przebudowa stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową i remontem istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Stary dzików" - etap II remont i przebudowa oczyszczalni ścieków

Na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera c, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 89 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się zaciągnąć w 2014 roku pożyczkę długoterminową w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na okres 5 lat w wysokości 369.000 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) na realizację zadania pn:
"Remont i przebudowa stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową i remontem istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Stary dzików" - etap II remont i przebudowa oczyszczalni ścieków

§ 2

Spłata pożyczki nastąpi z dochodów własnych gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych w następujących terminach:
2014-2019 - spłata odsetek
2015-2019 - spłata kredytu

§ 3

Zabezpieczeniem spłaty pożyczki będzie weksel własny "in blanco" na zasadach określonych w umowie i deklaracji de weksla.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 227/XL/2014 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w WFOŚiGW w Rzeszowie na realizację projektu: "Remont i przebudowa stacji uzdatniania wody i...
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:28.08.2014 10:02
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:28.08.2014 10:02