Uchwała Nr 228/XL/2014
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 17 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z dnia 12 marca 2014r. poz. 301) 

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2015 rok.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 228/XL/2014 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:28.08.2014 10:07
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:28.08.2014 10:07