Uchwała Nr 231/XL/2014
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 26 marca 2014 r.

 

w sprawie zamiany nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

Dokonać zamiany nieruchomości położonej we wsi Cewków gm. Stary Dzików stanowiącej własność Gminy Stary Dzików oznaczonej nr ewid. 6333/15 o pow. 0,17 ha i 6333/16 o pow. 0,14 ha tj. o łącznej pow. 0,31 ha uwidocznione w KW 27798 na nieruchomość położoną we wsi Cewków gm. Stary Dzików oznaczoną nr ewid. 5407 o pow. 0,35 ha i 5409 o pow. 0,26 ha uwidocznione w KW 8243 i nr ewid. 255 o pow. 0,0733 ha, nr ewid. 260 o pow. 0,1289 ha położone we wsi Moszczanica uwidocznione w KW 16720 tj. o łącznej pow. 0,8122 ha stanowiące własność .....................................*.
Nieruchomości są niezabudowane.

§ 2

1. Nabywana nieruchomość zostanie włączona do istniejących kompleksów leśnych.
2. Warunki nabycia nieruchomości oraz rozliczeń wartości ustala protokół uzgodnień stanowiący integralna część Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty - na tablicy ogłoszeń.


* na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) usunięto imię i nazwisko właściciela
 

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Gminy w Starym Dzikowie Nr 231/XL/2014
z dnia 26 marca 2014 r.
 

Lp.

KW

Nr ewid. działki

Pow. działki (ha)

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w studium zagospodarowania przestrzennego

1.

KW 27798

6333/15

0,17

w. Cewków

tereny mieszkaniowo-usługowe z lokalnymi dogęszczeniami

2.

KW 27798

6333/16

0,14

w. Cewków

tereny leśne i projektowane do zalesienia

3.

KW 19690

5407

0,35

w. Cewków

tereny leśne i projektowane do zalesienia

4.

KW 16255

5409

0,26

w. Cewków

tereny leśne i projektowane do zalesienia

5.

KW 16720

255

0,0733

w. Moszczanica

tereny leśne i projektowane do zalesienia

6.

KW 16720

260

0,1289

w. Moszczanica

tereny leśne i projektowane do zalesienia

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 231/XL/2014 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zamiany nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:28.08.2014 10:51
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:03.12.2019 22:23