Uchwała Nr 234/XLI/2014
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30 kwietnia 2014 r.

w sprawie zbycia nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

Przeznacza się do zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomość położoną we wsi Stary Dzików gm. Stary Dzików oznaczoną nr ewid. 1517/16 o pow. 0,0151 ha na rzecz ........................................*.

§ 2

Szczegółowy opis nieruchomości zawiera załącznik Nr 1 do Uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty - na tablicach ogłoszeń.


* na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) usunięto imię i nazwisko nabywcy
 

Załącznik Nr 1 do Uchwały

 

Rady Gminy w Starym Dzikowie Nr 234/XLI/2014
z dnia 30 kwietnia 2014 r.


Lp.

KW

Nr ewid. działki

Pow. działki (ha)

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w studium zagospodarowania przestrzennego

1.

KW 27852

1517/16

0,0151

w. Stary Dzików

Tereny mieszkaniowo-usługowe z lokalnymi dogęszczeniami

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 234/XLI/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:28.08.2014 11:48
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:03.12.2019 22:21