Uchwała Nr 235/XLI/2014
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 30 kwietnia 2014 r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2014 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 64.565,66 zł, z następujących źródeł:
a) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stary Dzików - 64.565,66 zł
2. Szczegółowe kwoty zwiększeń i zmniejszeń dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 64.565,66 zł z przeznaczeniem na:
a) usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stary Dzików - 64.565,66 zł
4. Szczegółowe kwoty zmniejszeń i zwiększeń wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń.


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 235/XLI/2014
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 30 kwietnia 2014 r.

 

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

 

I ZWIĘKSZENIA

 

 

Dział

 

Kwota

Lp.

Rozdział

Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)

(w zł)

 

Paragraf

 

 

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

64.565,66

1.

90002

Gospodarka odpadami

64.565,66

 

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora

64.565,66

 

 

finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek

 

 

 

zaliczanych do sektora finansów publicznych

 

 

 

 

 

Razem zwiększenia

64.565,66

 

 

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 235/XLI/2014
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 30 kwietnia 2014 r.

 

Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

 

ZWIĘKSZENIA

 

 

Dział

 

Kwota

Lp.

Rozdział

Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)

(w zł)

 

Paragraf

 

 

900

Transport i łączność

64.565,66

 

90002

Gospodarka odpadami

64.565,66

1.

4300

Zakup usług pozostałych

64.565,66

Razem zwiększenia

64.565,66


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 235/XLI/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2014 rok
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:28.08.2014 12:07
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:28.08.2014 12:07