Uchwała Nr 236/XLII/2014
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 26 maja 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2014 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 218.175,12 zł, z następujących źródeł:
a) dotacja na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 218.175,12 zł
2. Szczegółowe kwoty zwiększeń dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 246.175,12 zł z przeznaczeniem na:
a) realizację projektu w ramach POKL "Zmniejszenie nierówności w dostępie do edukacji przedszkolnej w Gminie Stary Dzików" - 218.175,12 zł
b) zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych - 28.000 zł
4.Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 28.000 zł przeznaczone na:
a) zadanie pn. "Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych w m. Cewków i Moszczanica na terenie Gminy Stary Dzików" - 28.000 zł
5. Szczegółowe kwoty zmniejszeń i zwiększeń wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń.Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 236/XLII/2014
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 26 maja 2014 r.

 

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

 

I ZWIĘKSZENIA

 

 

Dział

 

Kwota

Lp.

Rozdział

Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)

(w zł)

 

Paragraf

 

 

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

218.175,12

l.

85495

Pozostała działalność

218.175,12

 

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem

118.710,15

 

 

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

 

 

 

pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu

 

 

 

środków europejskich

 

 

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem

20.948,85

 

 

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

 

 

 

pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu

 

 

 

środków europejskich

 

 

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem

66.738,70

 

 

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

 

 

 

pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu

 

 

 

środków europejskich

 

 

6209

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem

11.777,42

 

 

środków europejskich oraz środków. o których mowa w art. 5 ust. 1  pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

 

 

 

 

 

Razem zwiększenia

218.175,12

 

 

    

 

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 236/XLII/2014
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 26 maja 2014 r.

Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

 I    ZWIĘKSZENIA

 


Dział

 

Kwota

Lp.

Rozdział

Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)

(w zł)

 

Paragraf

 

1.

600

Transport i łączność

28.000

 

60016

Drogi publiczne gminne

28.000

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

18.000

 

4300

Zakup usług pozostałych

10.000

 

854

Edukacyjna Opieka wychowawcza

218.175,12

 

85495

Pozostała działalność

218.175,12

2.

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

57.709,05

 

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

10.183,95

 

4247

Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek

61.001,10

 

4249

Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek

10.764,90

 

6067

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

66.738,70

 

6069

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

11.777,42

Razem zwiększenia

246.175,12

 

II ZMNIEJSZENIA

 

 

Dział

 

 

Lp.

Rozdział

Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)

Kwota

 

Paragraf

 

(w zł)

1.

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

28.000

 

92195

Pozostała działalność

28.000

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

28.000

Razem zmniejszenia

28.000


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 236/XLII/2014 z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2014 rok
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:28.08.2014 12:32
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:28.08.2014 12:32