Uchwała Nr 238/XLIII/2014
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za rok 2013

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 i 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co
następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stary Dzików za rok 2013 zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 r.

§ 2

Po zapoznaniu się z: sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stary Dzików, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, informacją o stanie mienia Gminy Stary Dzików oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej - udziela się Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń.


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 238/XLIII/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za rok 2013
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:01.09.2014 10:28
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:01.09.2014 10:28