Zarządzenie Nr 1A/2004 z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone

Zarządzenie Nr 1A/2004
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 31 marca 2004 roku

w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone

Działając na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) i § 10 uchwały Nr 112/XIV/2004 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 17 marca 2004 roku w sprawie budżetu gminy na 2004 rok i upoważnienia Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie – Wójt Gminy w Starym Dzikowie

zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2004 rok o kwotę 13.135 zł, w tym z następujących źródeł:
    a)
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczone na:
        -
oświetlenie ulic 10.135 zł
    b)
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 3.000 zł
2.
Zmniejsza się dochody budżetu na 2004 rok o kwotę 3.300 zł, w tym z następujących zadań:
    a)
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:
        -
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 300 zł
        -
zapomóg 3.000 zł
3.
Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 13.135 zł, w tym na:
    -
oświetlenie ulic w kwocie 10.135 zł
    -
zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla prowadzenia wypłat świadczeń rodzinnych w kwocie 3.000 zł
2.
Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 3.300 zł, z następujących zadań:
    -
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 300 zł
    -
zapomóg 3.000 zł
3.
Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 1A/2004 z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.02.2005 14:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż