Uchwała Nr 240/XLIII/2014
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 25 czerwca 2014 r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2014 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późno zm.), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240)
 
Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 60.000 zł, z następujących źródeł:
a) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 50.000 zł
b) sprzedaż trzebionki, gałęzi oraz odpadów zrębowych - 10.000 zł
2. Szczegółowe kwoty zwiększeń dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 114.969,93 zł z przeznaczeniem na:
a) zadanie "Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych dz. nr 767 w m. Moszczanica (Kolonia-Maziarnia) i dz. nr 365, 401 w m. Ułazów (wygon "Kłaczka")" - 81.949,93 zł
b) podatek VAT od działalności leśnej - 10.000 zł
c) wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej i geodezyjnej do zadań:
- "Remont i rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Stary Dzików" - 8.260 zł
- "Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Nowym Dzikowie" - 3.690 zł
- "Renowacja i przebudowa pomnika upamiętniającego miejsce zranienia gen. Józefa Kustronia w Ułazowie" - 2.460 zł
- "Renowacja i przebudowa pomnika żołnierskiego na cmentarzu w Starym Dzikowie" - 2.460 zł
- "Remont i przebudowa chodnika wraz.ze zjazdami usytuowanego w ciągu drogi na terenie byłego osiedla PGR w Starym Dzikowie" - 2.460 zł
- "Zmniejszenie nierówności w dostępie do edukacji przedszkolnej w Gminie Stary Dzików" - Wykonanie nawierzchni bezpiecznej wraz z ogrodzeniem placu zabaw przy ZS w Starym Dzikowie - 3.690 zł
4. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 54.969,93 zł przeznaczone na:
a) zadanie pn. "Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych w m. Cewków i Moszczanica na terenie Gminy Stary Dzików" - 23.020 zł
b) modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych - droga Kolonia-Maziarnia w m. Moszczanica - 15.000 zł
c) modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych - wygon "Kłaczka" w m. Ułazów - 16.949,93 zł
5. Zmienia się klasyfikację budżetową środków funduszu sołeckiego wsi Moszczanica w wysokości 15.000 zł przeznaczonych na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych - droga Kolonia-Maziarnia z działu 600 "Transport i łączność", rozdział 60017 "Drogi wewnętrzne" § 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" na dział 010 "Rolnictwo i łowiectwo" rozdział 01042 "Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych" § 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" oraz środków funduszu sołeckiego wsi Ułazów w wysokości 16.949,93 zł przeznaczonych na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych - wygon "Kłaczka" z działu 600 "Transport i łączność", rozdział 60017 "Drogi wewnętrzne" § 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" na dział 010 "Rolnictwo i łowiectwo" rozdział 01042 "Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych" § 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych".
6. Szczegółowe kwoty zmniejszeń i zwiększeń wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń.


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 240/XLIII/2014
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 25 czerwca 2014 r.

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

I   ZWIĘKSZENIA

Lp.

Dział
Rozdział
Paragraf

Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)

Kwota
(w zł)

1.

 

020
02001
0840

Leśnictwo
Gospodarka leśna
Wpływy ze sprzedaży wyrobów

10.000
10.000
10.000

2.

 

 

 

010
01042
6630
Rolnictwo i łowiectwo
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

50.000
50.000
50.000

 

 

Razem zwiększenia

60.000


Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 240/XLIII/2014
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 25 czerwca 2014 r.

Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

I   ZWIĘKSZENIA

Lp.

Dział
Rozdział
Paragraf

Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)

Kwota
(w zł)

1.


010
01042
6050

Rolnictwo i łowiectwo
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

81.949,93
81.949,93
81.949,93

2.


020
02001

4530

Leśnictwo
Gospodarka leśna
Podatek od towarów i usług (VAT)

10.000
10.000
10.000

2.


600
60095
6050

Transport i łączność
Pozostała działalność
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2.460
2.460
2.460

3.


854
85495
6050

Edukacyjna opieka wychowawcza
Pozostała działalność
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

3.690
3.690
3.690

4.


900
90001
6050

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

8.260
8.260
8.260

5.


921
92195
6050

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostała działalność
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

8.610
8.610
8.610

Razem zwiększenia

114.969,93


II   ZMNIEJSZENIA

Lp.

Dział
Rozdział
Paragraf

Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)

Kwota
(w zł)

1.


600
60017
6050

Transport i łączność
Drogi wewnętrzne
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

31.949,93
31.949,93
31.949,93

2.


801
80101
6059

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

23.020
23.020
23.020

Razem zmniejszenia

54.969,93Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 240/XLIII/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2014 rok
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:01.09.2014 11:21
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:01.09.2014 11:21