Uchwała Nr 242/XLIII/2014
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie nabycia nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) w związku z art. 24 ust. 5c ustawy o gospodarce nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 231 poz. 1700 z 2007 r. z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

Nabyć nieodpłatnie nieruchomość położoną na terenie wsi Ułazów oznaczoną działka nr 4 o pow. 0,5019 ha stanowiącą własność Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych zajętą pod istniejącą drogę gminną dojazdową.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 3

Traci moc uchwała nr 232/XL/2014 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty - na tablicach ogłoszeń.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 242/XLIII/2014
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 25.06.2014 r.

Lp.

Nr działki

Pow. (ha)

Położenie

Przeznaczenie nabywanej nieruchomości

1.

4

0,5019

w. Ułazów gm. Stary Dzików

Teren przeznaczony na cele komunalne - drogi dojazdowe do gruntów rolnychPowrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 242/XLIII/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:01.09.2014 11:51
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:01.09.2014 11:51