Uchwała Nr 244/XLIV/2014
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 15 lipca 2014 r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2014 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 21 1 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240)


Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 55.756 zł z przeznaczeniem na:
a) wykonanie bezpiecznej nawierzchni wraz z ogrodzeniem placu zabaw przy ZS w Starym Dzikowie w ramach realizowanego projektu POKL "Zmniejszenie nierówności w dostępie do edukacji przedszkolnej w Gminie Stary Dzików"
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 55.756 zł przeznaczone na:
a) zadanie pn. "Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych w m. Cewków i Moszczanica na terenie Gminy Stary Dzików"
3. Szczegółowe kwoty zmniejszeń i zwiększeń wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń.

 
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 244/XLIV/2014
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 15 lipca 2014 r.
 
Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

I   ZWIĘKSZENIA

Lp.

Dział
Rozdział
Paragraf

Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)

Kwota

(w zł)

1.


854
85495
6050

Edukacyjna opieka wychowawcza
Pozostała działalność
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

55.756
55.756
55
.756

Razem zwiększenia

55.756


II   ZMNIEJSZENIA

Lp.

Dział
Rozdział
Paragraf

Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)

Kwota

(w zł)

1.

 

801
80101
6059

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

55.756
55.756
55
.756

Razem zmniejszenia

55.756


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 244/XLIV/2014 z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2014 rok
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:01.09.2014 12:20
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:01.09.2014 12:20