Uchwala Nr 245/XLV/2014
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 27 sierpnia 2014 r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2014 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240)


Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 492.689,50 zł, z następujących źródeł;
a) rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej - 10.000 zł
b) dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 150.000 zł
c) zwrot podatku VAT z prowadzonej w 2013 roku inwestycji - 65.500 zł
d) środki stanowiące refundację poniesionych wydatków w związku z realizacja zadania "Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików ze zmianą kotłowni węglowych na centralną kotłownię ekologiczną" - 35.736,72 zł
e) dotacja budżetu państwa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku - 13.277,66 zł
f) dotacja na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 218.175,12 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 218.175,12 zł pochodzące z dotacji na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
3. Szczegółowe kwoty zwiększeń dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 539.900,74 zł z przeznaczeniem na:
a) zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w świetlicach szkolnych - 10.000 zł
b) zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 105005R dz. Nr ewid. 754,755,756 w miejscowości Nowy Dzików w km 0+000-0+390 wraz z przebudową przepustów w km 0+003 i 0+054" - 193.000 zł
c) wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej budowy stadionu sportowego w Cewkowie - 40.000 zł
d) dotacja dla Gminy Żmudź (realizacja wspólnego projektu w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013) - 4.225.62 zł
e) podatek VAT od działalności leśnej - 43.500 zł
f) wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Moszczanica i Ułazów (Kolonia-Maziarnia i wygon "Kłaczka") oraz, drogi wewnętrznej w Nowym Dzikowie - wygon Mazurkiewicz-Wajs - 4.500 zł
g) wykonanie drogi leśnej w Cewkowie (droga "dzikowska") - 12.000 zł
h) zadanie pn. "Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych w m. Cewków i Moszczanica na terenie Gminy Stary Dzików" - 14.500 zł
i) realizację projektu w ramach POKL "Zmniejszenie nierówności w dostępie do edukacji przedszkolnej w Gminie Stary Dzików" - 218.175,12 zł
4. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 265.386,36 zł przeznaczone na:
a) zadanie pn. "Remont i przebudowa stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową remontem istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Stary Dzików" - 28.485,62 zł
b) zakup usług telekomunikacyjnych (stacjonarnych) - 4.225,62 zł
c) wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy w Starym Dzikowie - 14.500 zł
d) realizację projektu w ramach POKL "Zmniejszenie nierówności w dostępie do edukacji przedszkolnej w Gminie Stary Dzików" - 218.175,12 zł
5. Szczegółowe kwoty zmniejszeń i zwiększeń wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń.

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwala Nr 245/XLV/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2014 rok
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:04.09.2014 11:49
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:04.09.2014 11:49