Uchwała Nr 246/XLV/2014
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 27 sierpnia 2014 r.


w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala co następuje:

§ 1

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletnich projektów stanowiących przedsięwzięcie o którym mowa wart. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr 216/XXXVI/2013 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Dzików na 2014 rok pod nazwą "Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych w m. Cewków i Moszczanica na terenie Gminy Stary Dzików" poprzez zwiększenie zakresu przedsięwzięcia w 2014 roku wskutek konieczności wykonania robót dodatkowych.
2. W związku ze zmianą o której mowa w ust. 1 zwiększeniu ulegają wydatki na w przedsięwzięcie wymienione w ust. 1 w 2014r. o kwotę 14.500 zł. Łączne wydatki na przedsięwzięcie ulegają zmniejszeniu o kwotę 14.500 zł.
3. Limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 ulega zwiększeniu o kwotę 14.500 zł, w tym w roku 2014 zwiększa się limit wydatków o kwotę 14.500 zł.

§ 2

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa wart. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Stary Dzików wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 - 2020, w brzmieniu jak załączniku Nr 1 oraz objaśnienia stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 246/XLV/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:04.09.2014 12:12
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:04.09.2014 12:12