Uchwała Nr 248/XLV/2014
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 27 sierpnia 2014 r.


w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych w Zespole Szkół w Cewkowie i Zespole Szkół w Starym Dzikowie prowadzonych przez Gminę Stary Dzików

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 14a ust. 1 a ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 1 pkt 1 i § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu działania (Dz. U.z 2010r Nr. 161 poz.1080 z późn. zm.)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

Z dniem 1 września 2014r tworzy się:
1. Punkt Przedszkolny Nr 1 w Zespole Szkół w Cewkowie,
2. Punkt Przedszkolny Nr 2 w Zespole Szkół w Cewkowie,
3. Punkt Przedszkolny Nr 1 w Zespole Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Starym Dzikowie,
4. Punkt Przedszkolny Nr 2 w Zespole Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Starym Dzikowie,
5. Punkt Przedszkolny w Szkole Filialnej w Ułazowie.

§ 2

Pracodawcami dla osób zatrudnionych w Punktach Przedszkolnych są Zespoły Szkół, w których te Punkty działają.
Organem prowadzącym jest Gmina Stary Dzików.
Nadzór merytoryczny i pedagogiczny sprawuje Dyrektor Szkoły.

§ 3

Działalność Punktów Przedszkolnych finansowana jest z budżetu Gminy Stary Dzików.

§ 4

Organizację Punktów Przedszkolnych określa Załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Załącznik Nr 1 do uchwały
Nr 248/XLV/2014
z dnia 27 sierpnia 2014r


Cele i zadania Punktu Przedszkolnego

Punkt przedszkolny realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
1. wspomaga indywidualny rozwój dzieci, w przypadku dzieci niepełnosprawnych - ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności,
2. współdziała z rodziną pomagając jej w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki w szkole,
3. rozwija aktywność dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego świata,
4. kształtuje czynną postawę dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwija ich sprawność ruchową,

5. współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w celu udzielenia dziecku konsultacji i pomocy,
6. zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,
7. współdziała z rodziną przez bieżącą współpracę z rodzicami podczas codziennej pracy punktu.

Dzienny wymiar godzin


1. Dzienny wymiar godzin zajęć w punkcie wynosi 5 godzin,
2. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 13.00
3. Zajęcia prowadzone są w grupie liczącej do 25 dzieci.

Warunki przyjmowania dzieci do punktu przedszkolnego


1. Do punktu przyjmowane są dzieci w wieku 3-5 lat, z pierwszeństwem dla dzieci 5-letnich,
2. W uzasadnionych przypadkach mogą być przyjmowane dzieci w wieku 2,5 lat,
3. Dzieci przyjmowane są do punktu według zasady pełnej dostępności,
4. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń przekroczy liczbę miejsc, o przyjęciu do punktu decyduje komisja kwalifikacyjna, którą powołuje dyrektor szkoły,
5. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:
- z terenu Gminy Stary Dzików,
- rodziców pracujących zawodowo,
- ze wskazaniami poradni pedagogiczno-psychologicznej,
- z rodzin o niskich dochodach,
- wychowywanych przez jednego rodzica,
- z rodzin wielodzietnych
6. Termin rekrutacji dzieci będzie corocznie podawany do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły.

Prawa i obowiązki wychowanków punktu przedszkolnego

Dziecko uczęszczające do punktu przedszkolnego ma prawo do:
a. właściwie zorganizowanego procesu dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczego, zgodnie z ich rozwojem psychofizycznym,
b. szacunku dla wszystkich ich potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,
c. ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej i psychicznej,
d. poszanowania jego godności osobistej,
e. poszanowania własności,
f. partnerskiej rozmowy na każdy temat,
g. akceptacji jego osoby
Dziecko uczęszczające do punktu przedszkolnego ma obowiązek:
a. współpracować z dziećmi i szanować odrębność każdego kolegi i koleżanki,
b. stosownego zachowania w czasie prowadzonych zajęć,
c. dbać o zabawki, pomoce i mienia punktu przedszkolnego

Obowiązki rodziców (opiekunów prawnych)

1. Rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są punktualnie przyprowadzać i odbierać dziecko z punktu przedszkolnego,
2. Jeżeli dziecko z punktu odbierać będzie osoba nie będąca rodzicem lub prawnym opiekunem, rodzic zobowiązany jest do wcześniejszego przedłożenia upoważnienia dla tej osoby do odbioru dziecka,
3. Rodzice zobowiązani są informować o przyczynach nieobecności dziecka w punkcie,
4. Zaopatrzenie dzieci w niezbędne przedmioty, przybory, pomoce,
5. Współdziałać z nauczycielem w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia jego indywidualnego rozwoju.
 
Zakres zadań nauczycieli

1. Współpraca z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programem wychowania przedszkolnego realizowanego w punkcie i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania,
2. Organizowanie zajęć otwartych, wystaw prac dziecięcych,
3. Organizowanie uroczystości przedszkolnych z udziałem rodziców,
4. Organizowanie zebrań z rodzicami,
5. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną oraz jest odpowiedzialny za jej jakość,
6. Nauczyciel sporządza miesięczne plany pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej,
7. Prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentuje je w kartach obserwacji dzieci dla poszczególnych grup wiekowych,
8. Dokumentuje przebieg działalności opiekuńczo-wychowawczej w danym roku szkolnym w formie dziennika Punktu Przedszkolnego.

Zajęcia dodatkowe


1. W punkcie dzieci mogą uczestniczyć w dodatkowych odpłatnych zajęciach np. język angielski, rytmika, logopedia.
2. Uczęszczanie dziecka na te zajęcia zależy od dobrowolnej decyzji rodziców lub opiekunów prawnych.

Postanowienia końcowe

1. Punkt funkcjonuje jako jednostka nieferyjna tj. przez cały rok z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz przerwy wakacyjnej.
2. Wychowankowie punktu przedszkolnego podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków,
3. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice za pośrednictwem punktu przedszkolnego.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 248/XLV/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych w Zespole Szkół w Cewkowie i Zespole Szkół w Starym Dzikowie prowadzonych przez Gminę Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:04.09.2014 12:34
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:04.09.2014 12:34