Zarządzenie Nr 51/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Dzikowie

Zarządzenie Nr 51/2014
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 16 czerwca 2014 r.


w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Dzikowie

Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1356)

zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjąć Regulamin Gminnej Komisji rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Dzikowie, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Wójta Gminy ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

   
Załącznik do Zarządzenia Nr 51/20l4
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 16 czerwca 2014 roku

 
REGULAMIN
GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
W STARYM DZIKOWIE

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Dzikowie, zwana w dalszej treści Komisją jest organem, który inicjuje działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz realizuje inne zadania określone przepisami.
2. Podstawą działania Komisji jest ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity z 2007r Dz.U. Nr 70, poz. 473 ze zmianami) oraz ustawa z dnia 29 lipca 20l5r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r. Nr l79, Poz. 1485 z późn. zm.) zwane dalej ustawą.

§ 2

1. Komisję powołuje, odwołuje oraz zmienia jej skład osobowy Wójt Gminy w Starym Dzikowie, określając również funkcje poszczególnych członków.
2. Szczegółowy tryb pracy Komisji, jej strukturę wewnętrzną oraz formy pracy określa Regulamin Komisji podejmowany w trybie określonym w ust. 1.

§ 3

Terenem działania Komisji jest Gmina Stary Dzików.

ROZDZIAŁ II
PRZEDMIOT DZIAŁANIA, STRUKTURA WEWNĘTRZNA ORAZ FORMY PRACY KOMISJI

§ 4

1. Komisja realizuje zadania określone przepisami prawa - w szczególności ustawą - oraz wynikające z uchwalanego corocznie przez Radę Gminy w Starym Dzikowie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zwanego w dalszej treści Programem, a dotyczące m.in.:
1) opiniowania propozycji podejmowania działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach realizacji gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Stary Dzików:
3) merytorycznego wsparcia realizacji Programu, o którym mowa w pkt 1;
4) opiniowania aktów prawnych wydawanych przez organ Gminy Stary Dzików dotyczących przedmiotu działalności Komisji - w tym projektu Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz spraw związanych ze sprzedażą napojów alkoholowych;
4) podejmowania czynności wobec osób nadużywających alkoholu w przypadkach określonych w ustawie;
5) opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w przedmiocie zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z zasadami określonymi w uchwałach z zasadami określonymi w uchwałach Rady Gminy oraz liczbą punktów sprzedaży;
6) uczestniczenia w realizowanych przez organ wydający zezwolenia, o których mowa w pkt.
7) czynnościach z zakresu kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia.
2. Komisja współpracuje z innymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym.
3. Komisja składa ze swojej działalności co roku sprawozdanie Wójtowi Gminy.

§ 5

1. Komisja składa się z:
1) Przewodniczącego Komisji;
2) Zastępcy przewodniczącego Komisji
3) członków Komisji.

§ 6

1. Przewodniczący Komisji reprezentuje Komisję na zewnątrz.
2. W pracach Komisji z głosem doradczy uczestniczy powołany przez Wójta Gminy Pełnomocnik.

§ 7

1. Komisja pracuje na posiedzeniach, które są zwoływane w miarę potrzeb w związku z obowiązkiem terminowej realizacji nałożonych na nią zadań.
2. Terminy posiedzeń są ustalane przez Przewodniczącego.
3. O terminach posiedzenia członków Komisji powiadamia w sposób zwyczajowo przyjęty (telefonicznie lub pisemnie) Pełnomocnik.
5. Posiedzenia Komisji są zamknięte. Mogą brać w nich udział osoby zaproszone przez Przewodniczącego.
6. Za udział w posiedzeniach członkom Komisji przysługuje wynagrodzenie na zasadach określanych corocznie w Programie.
 
§ 8

1. Komisja podejmuje swoje decyzje w formach przewidzianych odrębnymi przepisami, a w przypadkach nieuregulowanych - w formie uchwał lub podjętego w danej sprawie stanowiska zapisanego w protokole posiedzenia Komisji.
2. Decyzje, o których mowa w ust. 1 zapadają większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Komisji, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
3. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokoły.
4. Decyzje i protokoły Komisji są przechowywane w biurze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 9

1. Obsługę kancelaryjno-administracyjną Komisji zapewnia powołany przez Wójta Gminy Pełnomocnik.
2. Określona w ust. 1 obsługa obejmuje w szczególności:
1) przygotowywanie posiedzeń Komisji;
2) opracowywanie projektów decyzji Komisji;
3) sporządzanie protokołów z posiedzeń Komisji;
4) przechowywanie dokumentów Komisji;
5) sporządzanie i prowadzenie dokumentacji osób, wobec których jest prowadzona opisana w rozdziale III niniejszego Regulaminu procedura oraz prowadzenie czynności z tym związanych, takich jak:
a) wzywanie osób, wobec których wszczyna się opisane w rozdziale III postępowanie w związku z nadużywaniem alkoholu do punktu informacyjno - konsultacyjnego, na posiedzenie Komisji,
b) ustalanie terminów badań osób nadużywających alkoholu przez biegłych sądowych celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz zawiadamianie o tych terminach osób kierowanych,
c) informowanie Komisji o przebiegu procedury motywowania do leczenia w odniesieniu do poszczególnych osób,
d) sporządzanie wniosków do sądu w stosunku do osób, które są przez Komisję kierowane do sądu celem orzeczenia zobowiązania do leczenia odwykowego.

§ 10
 
1. Komisja może na mocy uchwały powołać ze swojego grona zespoły problemowe, które będą się zajmowały poszczególnymi rodzajami zagadnień, określając jednocześnie strukturę, zakres oraz regulamin ich działania.
 
ROZDZIAŁ III
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W STOSUNKU DO OSÓB NADUŻYWAJĄCYCH ALKOHOLU

§ 11

W stosunku do osób które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują powstanie okoliczności określonych w art. 24 ustawy (rozkład życia rodzinnego, demoralizacja małoletnich, uchylanie się od pracy albo systematyczne zakłócanie spokoju lub porządku publicznego) Komisja przeprowadza postępowanie, którego celem jest udzielenie pomocy osobie dotkniętej problemem oraz jej rodzinie.

§ 12

1. Postępowanie, o którym mowa w § 11 wszczyna się na wniosek strony mającej interes prawny lub ustawowo zobowiązanej do tego typu działań, a w szczególności:
1) najbliższej rodziny lub powinowatych;
2) osób wspólnie mieszkających;
3) Ośrodka Pomocy Społecznej;
4) Policji;
5) Sądowej Służby Kuratorskiej;
6) Sądu;
7) Prokuratury;
8) szkoły;
9) zakładu pracy;
10) organizacji społecznych, których statutowym działaniem jest przeciwdziałanie patologiom społecznym.
2. Komisja ze względu na ważny interes społeczny lub rodziny, w szczególności gdy nadużywanie alkoholu jest związane z przemocą w rodzinie, w oparciu o uzyskane materiały może wszcząć postępowanie opisane w § 11 z urzędu.
3. O wszczęciu postępowania na wniosek uprawnionego podmiotu, z uwagi na potrzebę szybkiego rozwiązywania problemów dotyczących nadużywania alkoholu, decyduje Pełnomocnik - informując o tym fakcie na najbliższym posiedzeniu Komisję.
4. Czynności podejmowane w toku postępowania prowadzi Pełnomocnik.

§ 13

1. Osoba, wobec której wszczyna się postępowanie zostaje o tym powiadomiona z jednoczesnym wezwaniem do stawienia się w punkcie informacyjno-konsultacyjnym, na posiedzeniu Komisji lub zespołu problemowego.

§ 14

1. W razie zgłoszenia się osoby wezwanej do punktu konsultacyjno-informacyjnego posiedzenie Komisji lub zespołu, przeprowadza się z nią rozmowę mającą na celu zebranie informacji odnośnie problemu wezwanego i motywuje do podjęcia działań mających na celu jego rozwiązanie.
2. W toku prowadzonego postępowania zbiera i gromadzi się materiały dotyczące okoliczności nadużywania alkoholu przez osobę, wobec której złożono wniosek - w szczególności informacje Policji,Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz innych osób i instytucji uprawnionych do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania.
3. W toku postępowania, z uwagi na ochronę osób wnioskujących o wszczęcie procedury, nie ujawnia się osobie objętej postępowaniem informacji dotyczących danych osoby lub instytucji, która złożyła wniosek.
4. Komisja, prowadząc postępowanie, może wezwać członków rodziny osoby nadużywającej alkoholu lub inne osoby mogące wnieść istotne dla sprawy informacje.
5. Z przeprowadzanych w toku postępowania czynności sporządza się notatki służbowe lub protokoły oraz - na potrzeby badania przez biegłych - wypełnia się kwestionariusz wywiadu dotyczącego osoby nadużywającej alkoholu mowa w ust. 5.

§ 15

1. W przypadku stwierdzenia występowania w związku z nadużywaniem przez daną osobę określonych w ustawie okoliczności, które uzasadniają skierowanie do biegłych celem przeprowadzenia badania wraz z wydaniem opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, osoba taka zostaje skierowana na opisane badania.
2. Na badanie do biegłych kierowane są również osoby w stosunku do których został złożony wniosek określony w § 12, po mimo to ,że nie stawiły się na wezwanie.
3. Osoba kierowana zostaje poinformowana o wyznaczonym terminie badania.
4. Zasady przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu regulują odrębne przepisy.

§ 16

1. W odniesieniu do osób uzależnionych od alkoholu, które odmawiają podjęcia działań określonych przez biegłych w wydanej opinii w przedmiocie uzależniania od alkoholu, Komisja kieruje wniosek do sądu o orzeczenie obowiązku leczenia odwykowego.
2. Do wniosku o orzeczenie obowiązku leczenia dołącza się zebrane w toku postępowania materiały.
3. W toku postępowania sądowego dotyczącego orzeczenia obowiązku leczenia wobec osób kierowanych przez Komisję, w miarę możliwości, bierze udział Przewodniczący Komisji lub jego zastępca - na podstawie wystawianego każdorazowo pełnomocnictwa Wójta Gminy.

§ 17

1. Wszystkie wezwania w toku postępowania przesyła się listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w terminie pozwalającym na doręczenie ich osobom wezwanym na 7 dni przed wyznaczonym terminem.
2. Do korespondencji prowadzonej w toku postępowania stosuje się odpowiednio przepisy Rozdziału 8 "Doręczenia" ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000r. Dz.U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami).

ROZDZIAŁ IV
PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU KONTROLOWANIA ZASAD I WARUNKÓW KORZYSTANIA PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

§ 18
 
1. Komisja współuczestniczy w realizacji podejmowanych przez Wójta Gminy, jako organu zezwalającego, działaniach dotyczących kontroli zasad korzystania przez przedsiębiorców z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Komisja co raku samodzielnie bądź z upoważnionym pracownikiem Urzędy Gminy lub Policją prowadzi kontrolę sklepów.
3. Z przeprowadzanych kontroli sporządza się protokół.

ROZDZIAŁ V
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

§ 19

Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do postępowań Niniejszy Regulamin wchodzi w życie wraz z zarządzeniem Wójta Gminy Stary Dzików w sprawie jego wprowadzenia, w terminie tam określonym.


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 51/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Dzikowie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.09.2014 14:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż