Zarządzenie Nr 53/2014 z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków...

Zarządzenie Nr 53/2014
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 18 czerwca 2014 r.


w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku  ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2014 rok Nr 217/XXXVI/2013 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 18 grudnia 2013r.


Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2014 rok o kwotę 15.642 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczonych na:
- realizację zadań w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - 668 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonych na:
- dofinansowanie zadań związanych z realizacją rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 14.974 zł
2. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2014 rok o kwotę 15.642 zł, w tym na:
- zakup materiałów związanych z realizacją zadań w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - 668 zł
- wypłatę świadczeń związanych z realizacją rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 14.974 zł
2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się:
a) zwiększenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 668 zł, z tego na:
-  realizację zadań w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - 668 zł
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 9.780,87 zł, w tym:
a) w dziale „Transport i łączność”  na kwotę 500 zł
b) w dziale „Administracja publiczna” na kwotę 2.260 zł
c) w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na kwotę 350 zł
d) w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” na kwotę 1.670,87 zł
e) w dziale „Pomoc społeczna” na kwotę 5.000 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 53/2014
z dnia 18 czerwca 2014 r.

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

DOTACJE – ZWIĘKSZENIA
                                                                                                                
Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Kwota w zł
1.852Pomoc społeczna15.642
 85295Pozostała działalność15.642
 2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami668
 2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)14.974
  Razem zwiększenia15.642


Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 53/2014
z dnia 18 czerwca 2014 r.

Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA
                                                                                                                
Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Kwota w zł
1.852Pomoc społeczna15.642
 85295Pozostała działalność15.642
 3110Świadczenia społeczne14.974
 4210Zakup materiałów i wyposażenia668
  Razem zwiększenia15.642


Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 53/2014
z dnia 18 czerwca 2014 r.

Wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych oraz dotacje związane z realizacją tych zadań

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA
                                                                                
Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Kwota w zł
1.852Pomoc społeczna668
 85295Pozostała działalność668
 4210Zakup materiałów i wyposażenia668
  Razem zwiększenia668

DOTACJE – ZWIĘKSZENIA
                                                                                
Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Kwota w zł
1.852Pomoc społeczna668
 85295Pozostała działalność668
 2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami668
  Razem zwiększenia668


Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 53/2014
z dnia 18 czerwca 2014 r.

Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków

Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Zwiększenia w złZmniejszenia w zł
1.600Transport i łączność500500
 60016Drogi publiczne gminne 500
 4210Zakup materiałów i wyposażenia 500
 60017Drogi wewnętrzne500 
 4300Zakup usług pozostałych500 
2.750Administracja publiczna2.2602.260
 75023Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)2.0002.260
 4210Zakup materiałów i wyposażenia 2.260
 4300Zakup usług pozostałych2.000 
 75095Pozostała działalność260 
 4300Zakup usług pozostałych260 
3.754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa350350
 75412Ochotnicze straże pożarne350350
 3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych350 
 4260Zakup energii 350
4.854Edukacyjna opieka wychowawcza1.670,871.670,87
 85495Pozostała działalność1.670,871.670,87
 4117Składki na ubezpieczenia społeczne1.639,55 
 4119Składki na ubezpieczenia społeczne31,32 
 4177Wynagrodzenia bezosobowe 1.639,55
 4179Wynagrodzenia bezosobowe 31,32
5.852Pomoc społeczna5.0005.000
 85212Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego5.0005.000
 3110Świadczenia społeczne 5.000
 4580Pozostałe odsetki5.000 
  Razem9.780,879.780,87


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 53/2014 z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.09.2014 15:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż