Zarządzenie Nr 56/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i...

Zarządzenie Nr 56/2014
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 27 czerwca 2014 r.


w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2014 rok Nr 217/XXXVI/2013 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 18 grudnia 2013r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 13.242,93 zł, w tym:
a) w dziale „Leśnictwo” na kwotę 500 zł
b) w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” na kwotę 600 zł
c) w dziale „Administracja publiczna” na kwotę 7.000 zł
d) w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na kwotę 350 zł
e) w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” na kwotę 3.992,93 zł
f) w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na kwotę 800 zł, w tym zwiększenie wydatków inwestycyjnych na wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej i geodezyjnej  do zadania „Remont i rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Stary Dzików” – 800 zł
2. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w wysokości 7.000 zł, w tym:
- na podatek VAT od działalności leśnej – 4.000 zł
- na diety dla członków OSP – 3.000 zł
3. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 56/2014
z dnia 27 czerwca 2014 r.

Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków

Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Zwiększenia w złZmniejszenia w zł
1.020Leśnictwo5.0001.000
 02001Gospodarka leśna5.0001.000
 4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 500
 4110Składki na ubezpieczenia społeczne 500
 4530Podatek od towarów i usług (VAT)5.000 
2.400Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę600600
 40002Dostarczanie wody600600
 4040Dodatkowe wynagrodzenia roczne 336
 4110Składki na ubezpieczenia społeczne 264
 4530Podatek od towarów i usług (VAT)600 
3.750Administracja publiczna7.0007.000
 75023Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)5.0007.000
 4260Zakup energii 7.000
 4300Zakup usług pozostałych5.000 
 75075Promocja jednostek samorządu terytorialnego2.000 
 4210Zakup materiałów i wyposażenia2.000 
4.754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa3.350350
 75412Ochotnicze straże pożarne3.350350
 3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych3.250 
 4110Składki na ubezpieczenia społeczne 120
 4170Wynagrodzenia bezosobowe 230
 4300Zakup usług pozostałych50 
 4410Podróże służbowe krajowe50 
5.758Różne rozliczenia 7.000
 75818Rezerwy ogólne i celowe 7.000
 4810Rezerwy 7.000
6.854Edukacyjna opieka wychowawcza3.992,933.992,93
 85495Pozostała działalność3.992,933.992,93
 4177Wynagrodzenia bezosobowe751,63 
 4179Wynagrodzenia bezosobowe14,37 
 4217Zakup materiałów i wyposażenia3.166,45 
 4219Zakup materiałów i wyposażenia60,48 
 4307Zakup usług pozostałych 3.918,08
 4309Zakup usług pozostałych 74,85
7.900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska800800
 90001Gospodarka ściekowa i ochrona wód800800
 4170Wynagrodzenia bezosobowe 800
 6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych800 
  Razem13.242,9313.242,93


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 56/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.09.2014 09:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż