Zarządzenie Nr 57/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii dotyczącej możliwości spłaty pożyczki...

Zarządzenie Nr 57/2014
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30 czerwca 2014 r.


w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii dotyczącej możliwości spłaty pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego

Na podst. art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) oraz art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009r. z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

1. Postanawiam wystąpić z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii w sprawie możliwości spłaty pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.103.000 zł, którą gmina planuje zaciągnąć 2014 roku ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania pn.: "Remont i przebudowa stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową i remontem istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Stary Dzików".
2. Spłata pożyczki nastąpi w roku 2015 ze środków przekazanych przez Agencję Płatniczą na rachunek pożyczki Gminy Stary Dzików, tytułem zwrotu kosztów kwalifikowanych.
3. Spłata odsetek nastąpi w latach 2014-2015:
2014 - 1.000 zł
2015 - 6.788 zł

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 57/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii dotyczącej możliwości spłaty pożyczki...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.09.2014 10:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż