Zarządzenie Nr 61/2014 z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków...

Zarządzenie Nr 61/2014
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 21 lipca 2014 r.


w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku  ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2014 rok Nr 217/XXXVI/2013 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 18 grudnia 2013r.


Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2014 rok o kwotę 16.830 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonych na:
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 6.710 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 10.120 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu na 2014 rok o kwotę 100 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:
-  na realizację zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej – 100 zł
3. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2014 rok o kwotę 16.830 zł, w tym na:
- wypłatę zasiłków okresowych – 6.710 zł
- wypłatę zasiłków stałych – 10.120 zł
2. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2014 rok o kwotę 100 zł, w tym na:
- kwalifikację wojskową - 100 zł
3. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się wydatki przeznaczone na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości 100 zł, z tego:
-  na kwalifikację wojskową - 100 zł
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 5.790,50 zł, w tym:
a) w dziale „Leśnictwo” na kwotę 21,50 zł
b) w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na kwotę 369 zł
c) w dziale „Ochrona zdrowia” na kwotę 2.400 zł
d) w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na kwotę 3.000 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 61/2014
z dnia 21 lipca 2014 r.

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

DOTACJE – ZWIĘKSZENIA
                                                                                                                
Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Kwota w zł
1.852Pomoc społeczna16.830
 85214Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe6.710
 2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)6.710
 85216Zasiłki stałe10.120
 2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)10.120
  Razem zwiększenia16.830

DOTACJE – ZMNIEJSZENIA
                                                                                                                
Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Kwota w zł
1.750Administracja publiczna100
 75045Kwalifikacja wojskowa100
 2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami100
  Razem zmniejszenia100Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 61/2014
z dnia 21 lipca 2014 r.

Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA
                                                                                                                
Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Kwota w zł
1.852Pomoc społeczna16.830
 85214Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe6.710
 3110Świadczenia społeczne6.710
 85216Zasiłki stałe10.120
 3110Świadczenia społeczne10.120
  Razem zwiększenia16.830

WYDATKI – ZMNIEJSZENIA
                                                                                                                
Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Kwota w zł
1.750Administracja publiczna100
 75045Kwalifikacja wojskowa100
 3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych100
  Razem zmniejszenia100Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 61/2014
z dnia 21 lipca 2014 r.

Wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych oraz dotacje związane z realizacją tych zadań

DOTACJE – ZMNIEJSZENIA
                                                                                
Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Kwota w zł
1.750Administracja publiczna100
 75045Kwalifikacja wojskowa100
 2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami100
  Razem zmniejszenia100

WYDATKI – ZMNIEJSZENIA
                                                                                
Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Kwota w zł
1.750Administracja publiczna100
 75045Kwalifikacja wojskowa100
 3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych100
  Razem zmniejszenia100Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 61/2014
z dnia 21 lipca 2014 r.

Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków

Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Zwiększenia w złZmniejszenia w zł
1.020Leśnictwo21,5021,50
 02001Gospodarka leśna21,5021,50
 4210Zakup materiałów i wyposażenia 21,50
 4300Zakup usług pozostałych21,50 
2.754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa369369
 75412Ochotnicze straże pożarne369369
 4260Zakup energii 369
 4300Zakup usług pozostałych369 
3.851Ochrona zdrowia2.4002.400
 85154Przeciwdziałanie alkoholizmowi2.4002.400
 3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych2.400 
 4210Zakup materiałów i wyposażenia 2.400
4.900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska3.0003.000
 90001Gospodarka ściekowa i ochrona wód3.0003.000
 4210Zakup materiałów i wyposażenia3.000 
 4270Zakup usług remontowych 3.000
  Razem5.790,505.790,50


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 61/2014 z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.09.2014 11:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż