Zarządzenie Nr 63/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i...

Zarządzenie Nr 63/2014
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 28 lipca 2014 r.


w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące oraz zmiany Zarządzenia Nr 59/2014 Wójta Gminy w Starym Dzikowie z dnia 2 lipca 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 10 pkt I Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2014 rok Nr 217/XXXVI/2013 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 18 grudnia 2013r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 16.600 zł, w tym:
a) w dziale "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" na kwotę 8.000 zł
b) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 160 zł
c) w dziale "Pomoc społeczna" na kwotę 7.440 zł
d) w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na kwotę 1.000 zł
2. Przeznacza się rezerwę ogólną w wysokości 1.980 zł na zakup opon do samochodu strażackiego OSP Stary Dzików.
3. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
4. W Zarządzeniu Nr 59/2014 Wójta Gminy w Starym Dzikowie z dnia 2 lipca 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku ż przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej wprowadza się następujące zmiany:
a) § 1 pkt. 1 lit. c) otrzymuje brzmienie: "w dziale "Edukacyjna opieka wychowawcza" na kwotę 1.500 zł, w tym zwiększenie wydatków inwestycyjnych i zmniejszenie wydatków na zakupy inwestycyjne realizowanych w ramach projektu POKL "Zmniejszenie nierówności w dostępie do edukacji przedszkolnej w Gminie Stary Dzików" o kwotę 1.500 zł.
b) w załączniku nr 1 wiersz 3 paragraf 4217 "Zakup materiałów i wyposażenia" zmienia się na paragraf 6067 "Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych" oraz paragraf 4219 "Zakup materiałów i wyposażenia" zmienia się na paragraf 6069 "Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych".

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 63/2014
z dnia 28 lipca 2014 r.

Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków

Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Zwiększenia w złZmniejszenia w zł
1.400Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę8.0008.000
 40002Dostarczanie wody8.0008.000
 4170Wynagrodzenia bezosobowe 1.000
 4210Zakup materiałów i wyposażenia1.000 
 4260Zakup energii 7.000
 4530Podatek od towarów i usług (Vat)7.000 
2.750Administracja publiczna160160
 75023Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)160160
 4350Zakup usług dostepu do sieci Internet 160
 4430Różne opłaty i składki160 
3.754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa1.980 
 75412Ochotnicze straże pożarne1.980 
 4210Zakup materiałów i wyposażenia1.880 
 4300Zakup usług pozostałych100 
4.758Różne rozliczenia 1.980
 75818Rezerwy ogólne i celowe 1.980
 4810Rezerwy 1.980
5.852Pomoc społeczna7.4407.440
 85212Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego5.0005.000
 3110Świadczenia społeczne 5.000
 4580Pozostałe odsetki5.000 
 85219Ośrodki pomocy społecznej2.4402.440
 4010Świadczenia społeczne 2.440
 4170Pozostałe odsetki440 
 4300Zakup usług pozostałych1.000 
 4410Podróże służbowe krajowe1.000 
6.900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska1.0001.000
 90001Gospodarka ściekowa i ochrona wód1.0001.000
 4270Zakup usług remontowych 1.000
 4530Podatek od towarów i usług (Vat)1.000 
  Razem18.58018.580


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 63/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.09.2014 12:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż