Zarządzenie Nr 8/2004 z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Dzików

Zarządzenie Nr 8/2004
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 18 czerwca 2004 r.

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Dzików

Na podstawie art. 28; art. 37 ust.1 i 2 i art. 40 ust.1 pkt.1; ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz .U. z 1997 r. Nr 115 poz. 74 z późn. zm.) oraz § 2; 6 i 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub Gminy (Dz. U. z 1998 r. Nr 9 poz. 30); oraz § 3 Uchwały Rady Gminy w Starym Dzikowie Nr 38/VIII/99 z dnia 11.03.1999 r.

postanawiam:

§ 1

Ogłosić I publiczny przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Stary Dzików przy ulicy Kustronia 13/3 gm. Stary Dzików zabudowanej składającej się z działki oznaczonej nr ewid. 1400/5 o pow. 0,04.98 ha wraz z lokalem mieszkalnym.

§ 2

W celu przeprowadzenia przetargu powołuje się komisję w składzie:
1. Jabłoński Tadeusz - Przewodniczący Komisji
2. Nieckarz Jan - Członek
3. Samagalska Elżbieta - Członek

§ 3

Termin przeprowadzenia przetargu ustalam na dzień 12.07.2004 r. o godz. 930 w siedzibie Gminy w Starym Dzikowie ul. Kościuszki 79 pok. nr 1.

§ 4

Ustalam wartość nieruchomości na kwotę: - 11.141,90 zł w tym
- wartość gruntu - 2.016,90 zł
- wartość lokalu - 9.125,00 zł

§ 5

Ustalam wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 1.400 zł.
Wadium należy wpłacić w terminie do dnia 09.07.2004 r. godz. 1400 w kasie Urzędu Gminy w Starym Dzikowie.

§ 6

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 14.000,00 zł w tym:
- wartość gruntu - 4.000,00 zł
- wartość lokalu - 10.000,00 zł

§ 7

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

§ 8

Wadium uczestnika przetargu który wygra przetarg zostanie wliczone w cenę nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

§ 9

Nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej.
W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz Gminy.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 8/2004 z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.02.2005 13:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż