Uchwała Nr 249/XLVI/2014
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 1 października 2014 r. 


w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2014 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240)


Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 39.138,94 zł, z następujących źródeł;
a) odszkodowanie z PGNiG za zniszczenia dróg gminnych – 20.000 zł
b) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stary Dzików – 19.138,94 zł
2. Szczegółowe kwoty  zwiększeń  dochodów  w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 168.254,94 zł z przeznaczeniem na:
a) dostawa kamienia i haszu na drogi wewnętrzne w m. Cewków – 12.000 zł
b) remont drogi gminnej w Ułazowie („Kociska”) – 10.000 zł
c) usuwanie wyrobów zawierających azbest – 19.138,94 zł
d) przygotowanie działek pod budowę boiska sportowego w Cewkowie – 9.000 zł
e) zadanie pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych w m. Cewków i Moszczanica na terenie Gminy Stary Dzików” – 58.670 zł
f) wykonanie bezpiecznej nawierzchni wraz z ogrodzeniem placu zabaw przy ZS w Starym Dzikowie oraz dokumentacji techniczno-projektowej i geodezyjnej w ramach realizowanego projektu POKL „Zmniejszenie nierówności w dostępie do edukacji przedszkolnej w Gminie Stary Dzików” – 59.446 zł
4. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 129.116 zł przeznaczone na:
a) wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy w Starym Dzikowie – 2.000 zł
b) zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 105005R dz. Nr ewid. 754,755,756 w miejscowości Nowy Dzików w km 0+000-0+390 wraz z przebudową przepustów w km 0+003 i 0+054” - 9.000 zł
c) zadanie pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych w m. Cewków i Moszczanica na terenie Gminy Stary Dzików” – 58.670 zł
d) wykonanie bezpiecznej nawierzchni wraz z ogrodzeniem placu zabaw przy ZS w Starym Dzikowie oraz dokumentacji techniczno-projektowej i geodezyjnej w ramach realizowanego projektu POKL „Zmniejszenie nierówności w dostępie do edukacji przedszkolnej w Gminie Stary Dzików” – 59.446 zł
5. Szczegółowe kwoty  zmniejszeń i zwiększeń wydatków  w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 249/XLVI/2014 z dnia 1 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2014 rok
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:16.10.2014 13:10
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:16.10.2014 13:10