Uchwała Nr 250/XLVI/2014
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 1 października 2014 r.

w sprawie zamiany nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz. 741 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

Dokonać zamiany nieruchomości położonej we wsi Cewków gm. Stary Dzików stanowiącej własność Gminy Stary Dzików oznaczonej nr ewid. 6333/57 o pow. 0,03 ha na nieruchomość położoną we wsi Cewków gm. Stary Dzików oznaczoną nr ewid. 4151 o pow. 0,07 ha i 4156 o pow. 0,08 ha stanowiącą własność ................................................*
Nieruchomości są niezabudowane.

§ 2

Szczegółowy opis nieruchomości zawiera załącznik nr 1 do Uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty - na tablicy ogłoszeń.
 

* na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) usunięto imię i nazwisko zbywcy

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Gminy w Starym Dzikowie Nr 250/XLVI/2014
z dnia 01.10.2014 r.
 

Lp.

KW

Nr ewid. działki

Pow. działki (ha)

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w studium zagospodarowania przestrzennego

1.

KW 27798

6333/57

0,03

w. Cewków

tereny mieszkaniowo-usługowe z lokalnymi dogęszczeniami

2.

KW 8209

4151

0,07

w. Cewków

tereny najbardziej wartościowe rolniczo

3.

KW 8209

4156

0,08

w. Cewków

tereny najbardziej wartościowe rolniczo

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 250/XLVI/2014 z dnia 1 października 2014 r. w sprawie zamiany nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:16.10.2014 13:20
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:03.12.2019 22:20