Zarządzenie Nr 9/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone

Zarządzenie Nr 9/2004
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 22 czerwca 2004 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone

Działając na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) i § 10 uchwały Nr 112/XIV/2004 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 17 marca 2004 roku w sprawie budżetu gminy na 2004 rok i upoważnienia Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie – Wójt Gminy w Starym Dzikowie

zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2004 rok o kwotę 251.735 zł, w tym z następujących źródeł:
    a)
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczone na:
        -
przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 13.250 zł
        -
realizację świadczeń rodzinnych 227.645 zł
        -
wypłatę zasiłków z pomocy społecznej 8.485 zł
    b)
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:
        -
sfinansowanie wyprawki szkolnej 2.355 zł
2.
Zmniejsza się dochody budżetu na 2004 rok o kwotę 48.628 zł, w tym z następujących zadań:
    a)
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:
        -
wypłatę zapomóg oraz składek na ubezpieczenia społeczne 47.400 zł
        -
zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych 1.228 zł
3.
Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 251.735 zł, w tym na:
    -
przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 13.250 zł
    -
sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne 2.355 zł
    -
świadczenia rodzinne 227.645 zł
    -
zapomogi 8.485 zł
2.
Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 48.628 zł, z następujących zadań:
    -
zapomóg 47.400 zł
    -
zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych 1.228 zł
3.
Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 9/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.02.2005 13:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż