Uchwała Nr 253/XLVII/2014
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 12 listopada 2014 r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2014 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240)
 
Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 154.158 zł, z następujących źródeł:
a) środki otrzymane z Agencji Nieruchomości Rolnych na realizacje zadania "Remont i przebudowa chodnika w pasie drogi nr 2101/10 na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR w Starym Dzikowie" - 74.747 zł
b) sprzedaż drewna z lasów gminnych - 79.411 zł
2. Szczegółowe kwoty zwiększeń dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 275.192,52 zł z przeznaczeniem na:
a) wynagrodzenia pracowników szkół podstawowych - 50.000 zł
b) wynagrodzenia pracowników GOPS - 10.000 zł
c) zadanie pn. "Remont i przebudowa chodnika w pasie drogi nr 2101/10 na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR w Starym Dzikowie" - 78.681,52 zł
d) przegląd budynków komunalnych (przewody kominowe, elektryka itp.) - 4.600 zł
e) zakup środków ochrony hodowli leśnej - 1.500 zł
f) diety strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczych - 4.000 zł
g) zakup energii dla Stacji Uzdatniania Wody - 10.000 zł
h) podatek VAT od działalności związanej z dostarczaniem wody dla mieszkańców - 5.000 zł
i) pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Stary dzików do przedszkoli znajdujących się na terenie Gminy Lubaczów - 2.000 zł
j) zadanie pn. "Utworzenie miejsca pamięci w Starym Dzikowie" - 39.867 zł
k) dotację dla GOK na zadanie inwestycyjne pn. "Urządzanie miejsca pamięci gen. Józefa Kustronia w Ułazowie" - 39.544 zł
l) zakup samochodu dla OSP w Ułazowie - 30.000 zł
4. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 121.034,52 zł przeznaczone na:
a) wynagrodzenia, składki emerytalno-rentowe i na Fundusz Pracy pracowników Urzędu Gminy w Starym Dzikowie - 68.100 zł
b) usuwanie azbestu - 22.934,52 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie - 30.000 zł
5. Szczegółowe kwoty zmniejszeń i zwiększeń wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń.


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 253/XLVII/2014
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 12 listopada 2014 r.

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

I   ZWIĘKSZENIA

Lp.

Dział
Rozdział
Paragraf

Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)

Kwota
(w zł)

1.

 

020
02001
0870

Leśnictwo
Gospodarka leśna
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

79.411
79.411
79.411

2.


 

 

 

600
60095
6280

Transport i łączność
Pozostała działalność
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

74.747
74.747
74.747


 

 

Razem zwiększenia

154.158


Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 253/XLVII/2014
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 12 listopada 2014 r.

Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

I   ZWIĘKSZENIA

Lp.

Dział
Rozdział
Paragraf

Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)

Kwota
(w zł)

1.


020
02001
4210

Leśnictwo
Gospodarka leśna
Zakup materiałów i wyposażenia

1.500
1.500
1.500

2.
400

40002

4260
4530

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektrycz, gaz i wodę
Dostarczanie wody
Zakup energii
Podatek od towarów i usług (VAT)

15.000

15.000

10.000
5.000

3.


600
60095
6050

Transport i łączność
Pozostała działalność
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

78.681,52
78.681,52
78.681,52

4.


700
70005
4300

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Zakup usług pozostałych

4.600
4.600
4.600

5.
754
75412

6060

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

30.000

30.000

30.000

6.


801
80101
4010
80104
4330


Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Przedszkola
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

52.000
50.000
50.000
2.000
2.0007.


852
85219
4010

Pomoc społeczna
Ośrodki pomocy społecznej
Wynagrodzenia osobowe pracowników

10.000
10.000
10.000

8.921
92109
622092195

6050

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
Pozostała działalność
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

79.411
39.544
39.54439.867

39.867

Razem zwiększenia

275.192,52


II   ZMNIEJSZENIA

Lp.

Dział
Rozdział
Paragraf

Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)

Kwota
(w zł)

1.


750
75023

4010
4110
4120
4210

Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia

98.100
68.100

52.100

12.000
4.000
30.000

2.


900
90002
4300

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Zakup usług pozostałych

22.934,52
22.934,52
22.934,52

Razem zmniejszenia

121.034,52Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 253/XLVII/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2014 rok
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:02.12.2014 10:19
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:02.12.2014 10:52