Uchwała Nr 256/XLVII/2014
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 12 listopada 2014 r.

 

w sprawie nabycia nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) w związku z art. 24 ust. 5c ustawy o gospodarce nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 231 poz. 1700 z 2007 r. z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

Nabyć nieruchomość położoną na terenie wsi Ułazów oznaczoną nr ewid. 746/1, 745/1, 745/2 o łącznej pow. 0,1540 ha stanowiącą własność .............................* zajętą pod przepompownię ścieków.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty - na tablicach ogłoszeń.
 

 

* na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) usunięto imię i nazwisko zbywcy


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 256/XLVII/2014
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 12.11.2014 r.

 

Lp.

Nr działki

Pow. (ha)

Położenie

Przeznaczenie nabywanej nieruchomości

1.

746/1

0,0557

w. Ułazów gm. Stary Dzików

Teren przeznaczony na cele komunalne

2.

745/1

0,0077

w. Ułazów gm. Stary Dzików

Teren przeznaczony na cele komunalne

3.

745/2

0,0906

w. Ułazów gm. Stary Dzików

Teren przeznaczony na cele komunalne

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 256/XLVII/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:02.12.2014 11:14
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:03.12.2019 22:19