Oferta pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie dla terapeuty w ramach umowy zlecenia w celu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z autyzmem

OFERTA PRACY

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie zatrudni terapeutę  w ramach umowy zlecenia, w celu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z autyzmem

 

1. Wymagania:

1) posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi oraz

2) co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:

-          szpitalu psychiatrycznym,

-          jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

-          placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,

-          ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym,

-          zakładzie rehabilitacji,

-          innej jednostce niż wymienione powyżej, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

lub:

3) specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą również świadczyć osoby, które:

-          zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w pkt. 1 oraz posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w pkt. 2 i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

1)    umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,

2)       kształtowania nawyków celowej aktywności,

3)       prowadzenia treningu zachowań społecznych,

4)       opracowywania i realizacji  programu terapeutycznego.

3. Wymagane dokumenty:

a)       dokument poświadczający wykształcenie i  odbycie stażu

b)       inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, kserokopie świadectw pracy

c)       oświadczenie o niekaralności.

 

                Wymagane dokumenty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie, ul. Kościuszki 86  37-632 Stary Dzików do dnia 16 grudnia 2014r.

                Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn .zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

 

4. Inne informacje:

Umowa zlecenie (praca 3 godziny dziennie w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (16)  632 19 45

Stary Dzików, 2014-12-08

                                                                                                                                              Kierownik GOPS

 Barbara Żyła

 


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Oferta pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie dla terapeuty w ramach umowy zlecenia w celu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z autyzmem
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.12.2014 14:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż