Zarządzenie Nr 66/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i ...

Zarządzenie Nr 66/2014
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 19 sierpnia 2014 r.


w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2014 rok Nr 217/XXXVI/2013 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 18 grudnia 2013 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 8.946,50 zł, w tym:
a) w dziale „Transport i łączność” na kwotę 4.000 zł
b) w dziale „Administracja publiczna” na kwotę 2.480 zł
c) w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na kwotę 1.036 zł
d) w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na kwotę 1.000 zł
2. Rozdysponowuje się rezerwe ogólną w wysokości 430,50 zł na wycenę działki położonej w miejscowości Ułazów.
3. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 66/2014
z dnia 19 sierpnia 2014 r.

Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków

Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Zwiększenia w złZmniejszenia w zł
1.600Transport i łączność4.0004.000
 60016Drogi publiczne gminne 4.000
 4210Zakup materiałów i wyposażenia 2.000
 4300Zakup usług pozostałych 2.000
 60095Pozostała działalność4.000 
 4170Wynagrodzenia bezosobowe4.000 
2.700Gospodarka mieszkaniowa430,50 
 70005Gospodarka gruntami i nieruchomościami430,50 
 4300Zakup usług pozostałych430,50 
3.750Administracja publiczna2.4802.480
 75075Promocja jednostek samorządu terytorialnego2.4802.480
 4210Zakup materiałów i wyposażenia 2.480
 4300Zakup usług pozostałych2.480 
4.754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa1.0361.036
 75412Ochotnicze straże pożarne1.0361.036
 3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200
 4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne 86
 4210Zakup materiałów i wyposażenia486 
 4270Zakup usług remontowych 400
 4280Zakup usług zdrowotnych 50
 4300Zakup usług pozostałych450 
 4410Podróże służbowe krajowe100 
 4430Różne opłaty i składki 200
 4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100
5.758Różne rozliczenia 430,50
 75818Rezerwy ogólne i celowe 430,50
 4810Rezerwy 430,50
6.900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska1.0001.000
 90001Gospodarka ściekowa i ochrona wód1.000 
 4300Zakup usług pozostałych1.000 
 90003Oczyszczanie miast i wsi 1.000
 4170Wynagrodzenia bezosobowe 400
 4210Zakup materiałów i wyposażenia 600
  Razem8.946,508.946,50


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 66/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i ...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.12.2014 15:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż