Zarządzenie Nr 69/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych...

Zarządzenie Nr 69/2014
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 28 sierpnia 2014 r.


w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku ze zmiana kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2014 rok Nr 217/XXXVI/2013 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 18 grudnia 2013 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2014 rok o kwotę 18.049 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu "Wyprawka szkolna" - 18.049 zł
2. Szczegółowe kwoty zwiększeń dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2014 rok o kwotę 18.049 zł, w tym na:
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu "Wyprawka szkolna" - 18.049 zł
2. Szczegółowe kwoty zwiększeń dochodów określa załącznik Nr 2.


§ 3

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 22.600 zł, w tym:
a) w dziale „Leśnictwo” na kwotę 19.800 zł
b) w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” na kwotę 600 zł
c) w dziale „
Transport i łączność” na kwotę 2.000 zł
d) w dziale „Oświata i wychowanie” na kwotę 200 zł
2. Przeznacza się rezerwę ogólną w wysokości 1.845 zł na wycenę działek położonych we wsi Cewków.
3. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 69/2014
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

DOTACJE - ZWIĘKSZENIA

Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Kwota w zł
1.854Edukacyjna opieka wychowawcza18.049
 85415Pomoc materialna dla uczniów18.049
 2040Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na tealizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych18.049
  Razem zwiększenia18.049


Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 69/2014
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

WYDATKI - ZWIĘKSZENIA

Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Kwota w zł
1.854Edukacyjna opieka wychowawcza18.049
 85415Pomoc materialna dla uczniów18.049
 3260Inne formy pomocy dla uczniów18.049
  Razem zwiększenia18.049


Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 69/2014
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków

Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Zwiększenia w złZmniejszenia w zł
1.020Leśnictwo19.80019.800
 02001Gospodarka leśna19.80019.800
 4010Wynagrodzenia osobowe pracowników19.600 
 4110Składki na ubezpieczenia społeczne 200
 4140Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych200 
 4530Podatek od towarów i usług (Vat) 19.600
2.400Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę600600
 40002Dostarczanie wody600600
 4140Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych100 
 4170Wynagrodzenia bezosobowe 600
 4210Zakup materiałów i wyposażenia500 
3.600Transport i łączność2.0002.000
 60016Drogi publiczne gminne 2.000
 4300Zakup usług pozostałych 2.000
 60017Drogi wewnętrzne2.000 
 4300Zakup usług pozostałych2.000 
4.700Gospodarka mieszkaniowa1.845 
 70005Gospodarka gruntami i nieruchomościami1.845 
 4300Zakup usług pozostałych1.845 
5.758Różne rozliczenia 1.845
 75818Rezerwy ogólne i celowe 1.845
 4810Rezerwy 1.845
6.801Oświata i wychowanie200200
 80101Szkoły podstawowe200 
 4280Zakup usług zdrowotnych200 
 80110Gimnazja 200
 4280Zakup usług zdrowotnych 200
  Razem24.44524.445Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 69/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.12.2014 12:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż