Zarządzenie Nr 71/2014 z dnia 5 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesieniami wydatków budżetowych...


Zarządzenie Nr 71/2014
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 5 września 2014 r.


w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2014 rok Nr 217/XXXVI/2013 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 18 grudnia 2013 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2014 rok o kwotę 5.249,67 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na:
- wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 3.249,67 zł
- realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 2.000 zł
2. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2014 rok o kwotę 5.249,67 zł, w tym na:
- zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz pokrycie kosztów obsługi zadania - 3.249,67 zł
- wynagrodzenie pracownika realizującego specjalistyczne usługi opiekuńcze - 2.000 zł
2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się:
a) zwiększenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 5.249,67 zł, z tego na:
- wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 3.249,67 zł
- realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 2.000 zł
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 27.030 zł, w tym:
a) w dziale "Transport i łączność" na kwotę 6.000 zł
b) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 2.230 zł
c) w dziale "Pomoc społeczna" na kwotę 5.500 zł
d) w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na kwotę 13.300 zł
2. Przeznacza się rezerwę ogólną w wysokości 1.654,50 zł na wypłatę ekwiwalentów strażakom OSP za udział w akcjach pożarowych.
3. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 71/2014
z dnia 5 września 2014 r.

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

DOTACJE - ZWIĘKSZENIA

Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Kwota w zł
1.801Oświata i wychowanie3.249,67
 80101Szkoły podstawowe3.249,67
 2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami3.249,67
2.852Pomoc społeczna2.000
 85228Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze2.000
 2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami2.000
  Razem zwiększenia5.249,67


Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 71/2014
z dnia 5 września 2014 r.

Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

WYDATKI - ZWIĘKSZENIA

Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Kwota w zł
1.801Oświata i wychowanie3.249,67
 80101Szkoły podstawowe3.249,67
 4210Zakup materiałów i wyposażenia32,17
 4240Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek3.217,50
2.852Pomoc społeczna2.000
 85228Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze2.000
 4170Wynagrodzenia bezosobowe2.000
  Razem zwiększenia5.249,67


Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 71/2014
z dnia 5 września 2014 r.

Wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych oraz dotacje związane z realizacją tych zadań

DOTACJE - ZWIĘKSZENIA

Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Kwota w zł
1.801Oświata i wychowanie3.249,67
 80101Szkoły podstawowe3.249,67
 2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami3.249,67
2.852Pomoc społeczna2.000
 85228Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze2.000
 2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami2.000
  Razem zwiększenia5.249,67

WYDATKI - ZWIĘKSZENIA

Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Kwota w zł
1.801Oświata i wychowanie3.249,67
 80101Szkoły podstawowe3.249,67
 4210Zakup materiałów i wyposażenia32,17
 4240Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek3.217,50
2.852Pomoc społeczna2.000
 85228Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze2.000
 4170Wynagrodzenia bezosobowe2.000
  Razem zwiększenia5.249,67


Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 71/2014
z dnia 5 września 2014 r.

Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków

Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Zwiększenia w złZmniejszenia w zł
1.600Transport i łączność6.0006.000
 60016Drogi publiczne gminne 6.000
 4210Zakup materiałów i wyposażenia 5.000
 4300Zakup usług pozostałych 1.000
 60017Drogi wewnętrzne1.000 
 4300Zakup usług pozostałych1.000 
 60095Pozostała działalność5.000 
 4210Zakup materiałów i wyposażenia5.000 
2.750Administracja publiczna2.2302.230
 75023Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)1.2302.230
 4260Zakup energii 1.000
 4300Zakup usług pozostałych1.230 
 4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.230
 75095Pozostała dzialalność1.000 
 4210Zakup materiałów i wyposażenia1.000 
3.754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa1.654,50 
 75412Ochotnicze straże pożarne1.654,50 
 3030Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń1.654,50 
4.758Różne rozliczenia 1.654,50
 75818Rezerwy ogólne i celowe 1.654,50
 4810Rezerwy 1.654,50
5.852Pomoc społeczna5.5005.500
 85201Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1.500
 4330Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 1.500
 85202Domy pomocy społecznej3.500 
 4330Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego3.500 
 85205Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 500
 4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500
 85206Wspieranie rodziny 1.500
 4170Wynagrodzenia bezosobowe 1.500
 85212Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego1.0001.000
 3110Świadczenia społeczne 1.000
 4580Pozostałe odsetki1.000 
 85219Ośrodki pomocy społecznej1.0001.000
 4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.000
 4110Podróże służbowe krajowe1.000 
6.900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska13.30013.300
 90001Gospodarka ściekowa i ochrona wód3.000 
 4300Zakup usług pozostałych3.000 
 90002Gospodarka odpadami10.300 
 4300Zakup usług pozostałych10.300 
 90003Oczyszczanie miast i wsi 3.000
 4300Zakup usług pozostałych 3.000
 900015Oświetlenie ulic, placów i dróg 10.300
 4260Zakup energii 10.300
  Razem26.684,5026.684,50

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 71/2014 z dnia 5 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesieniami wydatków budżetowych...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.12.2014 14:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż