Zarządzenie Nr 78/2014 z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i ...

Zarządzenie Nr 78/2014
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 23 września 2014 r.


w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2014 rok Nr 217/XXXVI/2013 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 18 grudnia 2013 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 13.297,24 zł, w tym:
a) w dziale „Leśnictwo” na kwotę 12.000 zł
b) w dziale „Oświata i wychowanie” na kwotę 211 zł
c) w dziale „Pomoc społeczna” na kwotę 1.086,24 zł
2. Przeznacza się rezerwę ogólną w wysokości 2.600 zł na zakup materiałów, paliwa i usług dla jednostek OSP oraz diet dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych.
3. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 78/2014
z dnia 23 września 2014 r.

Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków

Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Zwiększenia w złZmniejszenia w zł
1.020Leśnictwo12.00012.000
 02001Gospodarka leśna12.00012.000
 4170Wynagrodzenia bezosobowe12.000 
 4270Zakup usług remontowych 12.000
2.754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa2.600 
 75412Ochotnicze straże pożarne2.600 
 3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych1.000 
 4210Zakup materiałów i wyposażenia1.000 
 4300Zakup usług pozostałych600 
3.758Różne rozliczenia 2.600
 75818Rezerwy ogólne i celowe 2.600
 4810Rezerwy 2.600
4.801Oświata i wychowanie211211
 80195Pozostała działalność211211
 4210Zakup materiałów i wyposażenia 211
 4300Zakup usług pozostałych211 
5.852Pomoc społeczna1.086,241.086,24
 85201Placówki opiekuńczo-wychowawcze 100
 4330Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 100
 85202Domy pomocy społecznej100 
 4330Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego100 
 85212Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego600600
 3110Świadczenia społeczne 600
 4580Pozostałe odsetki600 
 85219Ośrodki pomocy społecznej386,24386,24
 3117Świadczenia społeczne366,80 
 3119Świadczenia społeczne19,44 
 4307Zakup usług pozostałych 366,80
 4309Zakup usług pozostałych 19,44
  Razem15.897,2415.897,24

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 78/2014 z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i ...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.12.2014 08:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż