Zarządzenie Nr 79/2014 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne

Zarządzenie Nr 79/2014
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30 września 2014 r.


w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2014 rok Nr 217/XXXVI/2013 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 18 grudnia 2013 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2014 rok o kwotę 190.732 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na:
- realizację świadczeń rodzinnych - 142.000 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych - 48.732 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu na 2014 rok o kwotę 535 zł, w tym z następujących źródeł:
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:
- wkład własny na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 535 zł.
3. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2014 rok o kwotę 190.732 zł, w tym na:
- wypłatę świadczeń rodzinnych - 142.000 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych - 48.732 zł
2. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2014 rok o kwotę 535 zł, w tym na:
- wypłatę zasiłków okresowych w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 535 zł
3. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się:
a) zwiększenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 190.732 zł, z tego na:
- realizację świadczeń rodzinnych - 142.000 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych - 48.732 zł
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 79/2014
z dnia 30 września 2014 r.

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

DOTACJE - ZWIĘKSZENIA

Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Kwota w zł
1.751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa48.732
 75109Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie48.732
 2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami48.732
2.852Pomoc społeczna142.000
 85212Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego142.000
 2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami142.000
  Razem zwiększenia190.732

DOTACJE - ZMNIEJSZENIA

Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Kwota w zł
1.852Pomoc społeczna535
 85214Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe535
 2039Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)535
  Razem zmniejszenia535

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 79/2014
z dnia 30 września 2014 r.

Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

WYDATKI - ZWIĘKSZENIA

Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Kwota w zł
1.751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa48.732
 75109Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie48.732
 3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych32.940
 4110Składki na ubezpieczenia społeczne1.110
 4120Składki na fundusz pracy173
 4170Wynagrodzenia bezosobowe8.500
 4210Zakup materiałów i wyposażenia3.809
 4300Zakup usług pozostałych1.000
 4410Podróże służbowe krajowe1.200
2.852Pomoc społeczna142.000
 85212Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego142.000
 3110Świadczenia społeczne142.000
  Razem zwiększenia190.732

WYDATKI - ZMNIEJSZENIA

Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Kwota w zł
1.852Pomoc społeczna535
 85214Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe535
 2039Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)535
  Razem zmniejszenia535

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 79/2014
z dnia 30 września 2014 r.

Wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych oraz dotacje związane z realizacją tych zadań

DOTACJE - ZWIĘKSZENIA

Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Kwota w zł
1.751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa48.732
 75109Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie48.732
 2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami48.732
2.852Pomoc społeczna142.000
 85212Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego142.000
 2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami142.000
  Razem zwiększenia190.732

WYDATKI - ZWIĘKSZENIA

Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Kwota w zł
1.751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa48.732
 75109Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie48.732
 3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych32.940
 4110Składki na ubezpieczenia społeczne1.110
 4120Składki na fundusz pracy173
 4170Wynagrodzenia bezosobowe8.500
 4210Zakup materiałów i wyposażenia3.809
 4300Zakup usług pozostałych1.000
 4410Podróże służbowe krajowe1.200
2.852Pomoc społeczna142.000
 85212Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego142.000
 3110Świadczenia społeczne142.000
  Razem zwiększenia190.732

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 79/2014 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.12.2014 10:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż