Zarządzenie Nr 84/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne, przeniesieniami wydatków...

Zarządzenie Nr 84/2014
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 22 października 2014 r.


w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne, przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2014 rok Nr 217/XXXVI/2013 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 18 grudnia 2013r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2014 rok o kwotę 252.259,03 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczonych na:
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 215.614,03 zł
- pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - 14.378 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonych na:
- dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne - 611 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - 8.870 zł
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 11.935 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu "Wyprawka szkolna" - 851 zł
2. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2014 rok o kwotę 252.259,03 zł, w tym na:
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 215.614,03 zł
- wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych - 14.378 zł
- opłacenie składek zdrowotnych - 611 zł
- wypłaty zasiłków stałych - 8.870 zł
- wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów - 11.935 zł
- dofinansowanie zakupu-podręczników i materiałów edukacyjnych - 851 zł
2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się:
a) zwiększenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 229.992,03 zł, z tego na:
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 215.614,03 zł
- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych - 14.378 zł
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 29.415 zł, w tym:
a) w dziale "Leśnictwo" na kwotę 200 zł
b) w dziale "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" na kwotę 100 zł
c) w dziale "Transport i łączność" na kwotę" na kwotę 11.000 zł, w tym środki funduszu sołeckiego wsi Moszczanica - zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 6.000 zł, zwiększa się wydatki bieżące w paragrafie 4270 o kwotę 6.000 zł
d) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 1.500 zł
e) w dziale "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" na kwotę 4.000 zł
f) w dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" na kwotę 1 00 zł
g) w dziale "Oświata i wychowanie" na kwotę 3.500 zł
h) w dziale "Ochrona zdrowia" na kwotę 1.540 zł
i) w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na kwotę 7.475 zł, w tym wydatki inwestycyjne na kwotę 3.375 zł
2. Przeznacza się rezerwę ogólną w wysokości 3.388,40 zł na:
- diety strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczych - 2.000 zł
- zakup materiałów do wykonania przyłącza kanalizacyjnego do remizy OSP - 1.388,40 zł
3. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5
 
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 84/2014
z dnia 22 października 2014 r.

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

DOTACJE - ZWIĘKSZENIA

Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Kwota w zł
1.010Rolnictwo i łowiectwo215.614,03
 01095Pozostała działalność215.614,03
 2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami215.614,03
2.852Pomoc społeczna23.859
 85213Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej611
 2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)611
 85216Zasiłki stałe8.870
 2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)8.870
 85295Pozostała działalność14.378
 2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami14.378
3.854Edukacyjna opieka wychowawcza12.786
 85415Pomoc materialna dla uczniów12.786
 2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)11.935
 2040Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych851
  Razem zwiększenia252.259,03

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 84/2014
z dnia 22 października 2014 r.

Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

WYDATKI - ZWIĘKSZENIA

Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Kwota w zł
1.010Rolnictwo i łowiectwo215.614,03
 01095Pozostała działalność215.614,03
 4010Wynagrodzenia osobowe pracowników4.227,72
 4430Różne opłaty i składki211.386,31
2.852Pomoc społeczna23.859
 85213Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej611
 4130Składki na ubezpieczenia zdrowotne611
 85216Zasiłki stałe8.870
 3110Świadczenia społeczne8.870
 85295Pozostała działalność14.378
 3110Świadczenia społeczne14.378
3.854Edukacyjna opieka wychowawcza12.786
 85415Pomoc materialna dla uczniów12.786
 3240Stypendia dla uczniów11.935
 3260Inne formy pomocy dla uczniów851
  Razem zwiększenia252.259,03

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 84/2014
z dnia 22 października 2014 r.

Wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych oraz dotacje związane z realizacją tych zadań

WYDATKI - ZWIĘKSZENIA

Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Kwota w zł
1.010Rolnictwo i łowiectwo215.614,03
 01095Pozostała działalność215.614,03
 4010Wynagrodzenia osobowe pracowników4.227,72
 4430Różne opłaty i składki211.386,31
2.852Pomoc społeczna14.378
 85295Pozostała działalność14.378
 3110Świadczenia społeczne14.378
  Razem zwiększenia229.992,03

DOTACJE - ZWIĘKSZENIA

Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Kwota w zł
1.010Rolnictwo i łowiectwo215.614,03
 01095Pozostała działalność215.614,03
 2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami215.614,03
2.852Pomoc społeczna14.378
 85295Pozostała działalność14.378
 2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami14.378
  Razem zwiększenia229.992,03


Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 84/2014
z dnia 22 października 2014 r.

Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków

Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Zwiększenia w złZmniejszenia w zł
1.020Leśnictwo200200
 02001Gospodarka leśna200200
 4140Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych200 
 4530Podatek od towarów i usług (VAT) 200
2.400Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę100100
 40002Dostarczanie wody100100
 4140Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych100 
 4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100
3.600Transport i łączność11.00011.000
 60016Drogi publiczne gminne 3.900
 4210Zakup materiałów i wyposażenia 1.500
 4300Zakup usług pozostałych 2.400
 60017Drogi wewnętrzne11.0007.100
 4210Zakup materiałów i wyposażenia 1.100
 4270Zakup usług remontowych6.000 
 4300Zakup usług pozostałych5.000 
 6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6.000
4.750Administracja publiczna1.5001.500
 75023Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)1.0001.500
 4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne 400
 4140Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych1.000 
 4350Zakup usług dostępu do sieci Internet 500
 4360Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 500
 4370Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 100
 75095Pozostała działalność11.000500
 4210Zakup materiałów i wyposażenia 500
5.751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa4.0004.000
 75109Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie4.0004.000
 4170Wynagrodzenia bezosobowe 4.000
 4210Zakup materiałów i wyposażenia2.000 
 4300Zakup usług pozostałych2.000 
6.754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa3.488,40100
 75412Ochotnicze straże pożarne3.488,40100
 3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych2.000 
 4140Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych100 
 4210Zakup materiałów i wyposażenia1.388,40 
 4270Zakup usług remontowych 100
7.758Różne rozliczenia 3.388,40
 75818Rezerwy ogólne i celowe 3.388,40
 4810Rezerwy 3.388,40
8.801Oświata i wychowanie3.5003.500
 80113Dowożenie uczniów do szkół3.5003.500
 4170Wynagrodzenia bezosobowe 700
 4210Zakup materiałów i wyposażenia3.500 
 4300Zakup usług pozostałych 1.000
 4430Różne opłaty i składki 1.800
9.851Ochrona zdrowia1.5401.540
 85154Przeciwdziałanie alkoholizmowi1.5401.540
 4170Wynagrodzenia bezosobowe1.540 
 4210Zakup materiałów i wyposażenia 540
 4430Różne opłaty i składki 500
 4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500
10.900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska7.4757.475
 90001Gospodarka ściekowa i ochrona wód7.4757.475
 4140Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych100 
 4170Wynagrodzenia bezosobowe 100
 4270Zakup usług remontowych 4.000
 4300Zakup usług pozostałych4.000 
 6057Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych3.375 
 6059Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3.375
  Razem32.803,4032.803,40

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 84/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne, przeniesieniami wydatków...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.01.2015 12:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż