Zarządzenie Nr 87/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone

Zarządzenie Nr 87/2014
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30 października 2014 r.


w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2014 rok Nr 217/XXXVI/2013 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 18 grudnia 2013 r.


Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2014 rok o kwotę 100 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczonych na:
- dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne - 100 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu na 2014 rok o kwotę 305,04 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczonych na:
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych - 305,04 zł
3. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2
 
1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2014 rok o kwotę 100 zł, w tym na:
- opłacenie składek zdrowotnych - 100 zł
2. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2014 rok o kwotę 305,04 zł, w tym na:
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kw. 2014r. oraz koszty obsługi zadania - 305,04 zł
3. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3
 
1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się:
a) zwiększenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 100 zł, z tego na:
- opłacenie składek zdrowotnych - 100 zł
b) zmniejszenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 305,04 zł, z tego na:
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kw. 2014r. oraz koszty obsługi zadania - 305,04 zł
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4
 
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 87/2014
z dnia 30 października 2014 r.

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

DOTACJE - ZWIĘKSZENIA

Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Kwota w zł
1.852Pomoc społeczna100
 85213Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej100
 2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami100
  Razem zwiększenia100

DOTACJE - ZMNIEJSZENIA

Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Kwota w zł
1.852Pomoc społeczna305,04
 85215Dodatki mieszkaniowe305,04
 2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami305,04
  Razem zmniejszenia305,04


Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 87/2014
z dnia 30 października 2014 r.

Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

WYDATKI - ZWIĘKSZENIA

Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Kwota w zł
1.852Pomoc społeczna100
 85213Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej100
 4130Składki na ubezpieczenia zdrowotne100
  Razem zwiększenia100

WYDATKI - ZMNIEJSZENIA

Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Kwota w zł
1.852Pomoc społeczna305,04
 85215Dodatki mieszkaniowe305,04
 3110Świadczenia społeczne298,94
 4210Zakup materiałów i wyposażenia6,10
  Razem zmniejszenia305,04


Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 87/2014
z dnia 30 października 2014 r.

Wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych oraz dotacje związane z realizacją tych zadań

DOTACJE - ZWIĘKSZENIA

Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Kwota w zł
1.852Pomoc społeczna100
 85213Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej100
 2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami100
  Razem zwiększenia100

DOTACJE - ZMNIEJSZENIA

Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Kwota w zł
1.852Pomoc społeczna305,04
 85215Dodatki mieszkaniowe305,04
 2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami305,04
  Razem zmniejszenia305,04

WYDATKI - ZWIĘKSZENIA

Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Kwota w zł
1.852Pomoc społeczna100
 85213Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej100
 4130Składki na ubezpieczenia zdrowotne100
  Razem zwiększenia100

WYDATKI - ZMNIEJSZENIA

Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Kwota w zł
1.852Pomoc społeczna305,04
 85215Dodatki mieszkaniowe305,04
 3110Świadczenia społeczne298,94
 4210Zakup materiałów i wyposażenia6,10
  Razem zmniejszenia305,04

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 87/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.01.2015 13:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż