Zarządzenie Nr 90/2014 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie Nr 90/2014
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 5 listopada 2014 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej


Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2014 rok Nr 217/XXXVI/2013 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 18 grudnia 2013r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 15.955,49 zł, w tym:
a) w dziale "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" na kwotę 100 zł
b) w dziale "Transport i łączność" na kwotę" na kwotę 106 zł
c) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 3.000 zł
d) w dziale "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" na kwotę 1.449,49 zł
e) w dziale "Ochrona zdrowia" na kwotę 300 zł
f) w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na kwotę 11.000 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2
 
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 90/2014
z dnia 5 listopada 2014 r.

Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków

Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Zwiększenia w złZmniejszenia w zł
1.400Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę100100
 40002Dostarczanie wody100100
 4260Zakup energii100 
 4280Zakup usług pozostałych 100
2.600Transport i łączność106106
 60016Drogi publiczne gminne106106
 4280Zakup usług pozostałych 106
 4410Podróże służbowe krajowe106 
3.750Administracja publiczna1.5001.500
 75023Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)3.0003.000
 4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne3.0003.000
 3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500
 4110Składki na ubezpieczenia społeczne 2.000
 4170Wynagrodzenia bezosobowe 500
 4300Zakup usług pozostałych2.000 
 4410Podróże służbowe krajowe1.000 
4.751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa1.449.491.449.49
 75109Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie1.449.491.449.49
 4110Składki na ubezpieczenia społeczne 245,35
 4120Składki na Fundusz Pracy 49,76
 4170Wynagrodzenia bezosobowe1.250 
 4210Zakup materiałów i wyposażenia 771,36
 4300Zakup usług pozostałych199,49 
 4410Podróże służbowe krajowe 383,02
5.851Ochrona zdrowia300300
 85154Przeciwdziałanie alkoholizmowi300300
 4110Składki na ubezpieczenia społeczne300 
 4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300
6.900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska11.00011.000
 90001Gospodarka ściekowa i ochrona wód11.0001.000
 4210Zakup materiałów i wyposażenia1.000 
 4260Zakup energii10.000 
 4270Zakup usług remontowych 1.000
 90002Gospodarka odpadami 10.000
 4300Zakup usług pozostałych 10.000
  Razem15.955,4915.955,49

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 90/2014 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.01.2015 14:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż