Zarządzenie Nr 94/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków...

Zarządzenie Nr 94/2014
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 18 listopada 2014 r.


w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2014 rok Nr 217/XXXVI/2013 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 18 grudnia 2013r.


Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2014 rok o kwotę 258.660 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na:
- realizację świadczeń rodzinnych - 253.860 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:
- wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę w środowisku - 4.800 zł
2. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2014 rok o kwotę 258.660 zł, w tym na:
- wypłatę świadczeń rodzinnych - 253.860 zł
- wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę w środowisku - 4.800 zł
2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się
a) zwiększenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 253.860 zł, z tego na:
- realizację świadczeń rodzinnych - 253.860 zł
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 14.787,22 zł, w tym:
a) w dziale "Transport i łączność" na kwotę 100 zł
b) w dziale "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" na kwotę 0,02 zł
c) w dziale "Pomoc społeczna" na kwotę 14.687,20 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 94/2014
z dnia 18 listopada 2014 r.

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

DOTACJE - ZWIĘKSZENIA

Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Kwota w zł
1.852Pomoc społeczna258.660
 85212Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego253.860
 2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami253.860
 85219Ośrodki pomocy społecznej4.800
 2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)4.800
  Razem zwiększenia258.660

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 94/2014
z dnia 18 listopada 2014 r.

Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

WYDATKI - ZWIĘKSZENIA

Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Kwota w zł
1.852Pomoc społeczna258.660
 85212Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego253.860
 3110Świadczenia społeczne253.860
 85219Ośrodki pomocy społecznej4.800
 4010Wynagrodzenia osobowe pracowników4.800
  Razem zwiększenia258.660

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 94/2014
z dnia 18 listopada 2014 r.

Wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych oraz dotacje związane z realizacją tych zadań

DOTACJE - ZWIĘKSZENIA

Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Kwota w zł
1.852Pomoc społeczna253.860
 85212Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego253.860
 2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami253.860
  Razem zwiększenia253.860

WYDATKI - ZWIĘKSZENIA

Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Kwota w zł
1.852Pomoc społeczna253.860
 85212Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego253.860
 3110Świadczenia społeczne253.860
  Razem zwiększenia253.860

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 94/2014
z dnia 18 listopada 2014 r.

Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków

Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Zwiększenia w złZmniejszenia w zł
1.600Transport i łączność100100
 60016Drogi publiczne gminne100100
 3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50
 4280Zakup usług zdrowotnych 50
 4410Podróże służbowe krajowe100 
2.751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa0,020,02
 75109Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie0,020,02
 4110Składki na ubezpieczenia społeczne0,01 
 4120Składki na Fundusz Pracy0,01 
 4210Zakup materiałów i wyposażenia 0,02
3.852Pomoc społeczna14.687,2014.687,20
 85201Placówki opiekuńczo-wychowawcze 400
 4330Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednsotek samorządu terytorialnego 400
 85202Domy pomocy społecznej4.000 
 4330Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednsotek samorządu terytorialnego4.000 
 85205Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 500
 4210Zakup materiałów i wyposażenia 200
 4410Podróże służbowe krajowe 300
 85206Wspieranie rodziny 500
 4170Wynagrodzenia bezosobowe 500
 85212Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego9.0009.000
 3110Świadczenia społeczne 9.000
 4110Składki na ubezpieczenia społeczne9.000 
 85219Ośrodki pomocy społecznej1.687,201.687,20
 4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.500
 4300Zakup usług pozostałych500 
 4410Podróże służbowe krajowe1.000 
 4137Składki na ubezpieczenie zdrowotne177,75 
 4139Składki na ubezpieczenie zdrowotne9,45 
 4307Zakup usług pozostałych 177,75
 4309Zakup usług pozostałych 9,45
 85295Pozostała działalność 2.600
 3110Świadczenia społeczne 2.600
  Razem14.787,2214.787,22

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 94/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.01.2015 11:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż