Zarządzenie Nr 95/2014 z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych...


Zarządzenie Nr 95/2014
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 27 listopada 2014 r.


w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2014 rok Nr 217/XXXVI/2013 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 18 grudnia 2013r.


Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2014 rok o kwotę 1.900 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie bieżącej działalności GOPS - 1.900 zł
2. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2014 rok o kwotę 1.900 zł, w tym na:
- wypłatę wynagrodzeń pracowników GOPS - 1.900 zł
2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 58.800 zł, w
tym:
a) w dziale "Leśnictwo" na kwotę 200 zł
b) w dziale" Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" na kwotę 1.050 zł
c) w dziale "Transport i łączność" na kwotę 150 zł
d) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 4.500 zł
e) w dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" na kwotę 800 zł
f) w dziale "Oświata i wychowanie" na kwotę 47.600 zł
g) w dziale "Pomoc społeczna" na kwotę 2.500 zł
h) w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na kwotę 2.000 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 95/2014
z dnia 27 listopada 2014 r.

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

DOTACJE - ZWIĘKSZENIA

Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Kwota w zł
1.852Pomoc społeczna1.900
 85219Ośrodki pomocy społecznej1.900
 2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)1.900
  Razem zwiększenia1.900

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 95/2014
z dnia 27 listopada 2014 r.

Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

WYDATKI - ZWIĘKSZENIA

Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Kwota w zł
1.852Pomoc społeczna1.900
 85219Ośrodki pomocy społecznej1.900
 4010Wynagrodzenia osobowe pracowników1.900
  Razem zwiększenia1.900

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 95/2014
z dnia 27 listopada 2014 r.

Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków

Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Zwiększenia w złZmniejszenia w zł
1.020Leśnictwo200200
 02001Gospodarka leśna200200
 4110Składki na ubezpieczenie społeczne 200
 4140Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych200 
2.400Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę1.0501.050
 40002Dostarczanie wody1.0501.050
 3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400
 4140Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych50 
 4270Zakup usług remontowych 500
 4280Zakup usług zdrowotnych 150
 4300Zakup usług pozostałych1.000 
3.600Transport i łączność150150
 60016Drogi publiczne gminne150150
 4410Podróże służbowe krajowe150 
 4590Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 150
4.750Administracja publiczna4.5004.500
 75022Rady gmin (miast i miast na prawach powiatów)500100
 4210Zakup materiałów i wyposażenia500 
 4300Zakup usług pozostałych 100
 75023Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)4.0004.400
 3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400
 4010Wynagrodzenia osobowe pracowników4.000 
 4210Zakup materiałów i wyposażenia 4.000
5.754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa800800
 75412Ochotnicze straże pożarne800 
 4010Wynagrodzenia osobowe pracowników700 
 4110Składki na ubezpieczenia społeczne100 
 75421Zarządzanie kryzysowe 800
 4210Zakup materiałów i wyposażenia 800
6.801Oświata i wychowanie47.60047.600
 80101Szkoły podstawowe 40.000
 4210Zakup materiałów i wyposażenia 20.000
 4260Zakup energii 20.000
 80110Gimnazja47.6007.600
 4010Wynagrodzenia osobowe pracowników47.600 
 4210Zakup materiałów i wyposażenia 7.600
7.852Pomoc społeczna2.5002.500
 85219Ośrodki pomocy społecznej2.5002.500
 4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.500
 4110Składki na ubezpieczenia społeczne2.500 
8.900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska2.0002.000
 90001Gospodarka ściekowa i ochrona wód2.0002.000
 4210Zakup materiałów i wyposażenia2.000 
 4270Zakup usług remontowych 1.500
 4430Różne opłaty i składki 500
  Razem58.80058.800

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 95/2014 z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.01.2015 12:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż