Zarządzenie Nr 15A/2004 z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone

Zarządzenie Nr 15A/2004
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30 września 2004 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone

Działając na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) i § 10 uchwały Nr 112/XIV/2004 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 17 marca 2004 roku w sprawie budżetu gminy na 2004 rok i upoważnienia Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie – Wójt Gminy w Starym Dzikowie

zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2004 rok o kwotę 163.150 zł, w tym z następujących źródeł:
    a)
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczone na:
        -
uzupełnienie środków na wypłatę świadczeń rodzinnych 4.560 zł
    b)
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:
        -
sfinansowanie wyprawki szkolnej 1.141 zł
        -
dożywianie uczniów w szkołach 5.155 zł
        -
wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej 104.691 zł
    c)
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin z przeznaczniem na:
        -
realizację zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi 47.603 zł
2.
Zmniejsza się dochody budżetu na 2004 rok o kwotę 15.910 zł, w tym z następujących zadań:
    a)
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:
        -
wypłaty zapomóg 15.910 zł
3.
Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 163.150 zł, w tym na:
    -
wyprawka szkolna 1.141 zł
    -
wypłatę świadczeń rodzinnych 4.560 zł
    -
wypłatę zasiłków okresowych 104.691 zł
    -
dożywianie uczniów w szkołach 5.155 zł
    -
odbudowa sieci kanalizacyjnej w Starym Dzikowie 47.603 zł
2.
Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 15.910 zł, z następujących zadań:
    -
wypłaty zasiłków obligatoryjnych 15.910 zł
3.
Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 15A/2004 z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.02.2005 11:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
12.04.2011 10:48 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
11.02.2005 11:56 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
11.02.2005 11:55 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
11.02.2005 11:54Dodano załącznik "Wydatki w dostosowaniu do podziałek
klasyfikacji budżetowej"
(Zbigniew Broź)
11.02.2005 11:54Dodano załącznik "Zestawienie dochodów w dostosowaniu do
podziałek klasyfikacji budżetowej"
(Zbigniew Broź)
11.02.2005 11:52 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)