Zarządzenie Nr 99/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesieniami wydatków budżetowych...


Zarządzenie Nr 99/2014
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 17 grudnia 2014 r.


w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2014 rok Nr 217/XXXVI/2013 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 18 grudnia 2013r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2014 rok o kwotę 618 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na:
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 618 zł
2. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2014 rok o kwotę 618 zł, w tym na:
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 618 zł
2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się:
a) zwiększenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w
wysokości 618 zł, z tego na:
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 618 zł
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego
zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 67.519 zł, w tym:
b) w dziale "Transport i łączność" na kwotę 200 zł
c) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 24.800 zł
d) w dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" na kwotę 500 zł
e) w dziale "Ochrona zdrowia" na kwotę 160 zł
f) w dziale "Pomoc społeczna" na kwotę 1.992 zł
g) w dziale "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" na kwotę 39.867 zł, w tym wydatki inwestycyjne na kwotę 39.867 zł - zadanie pn. "Utworzenie miejsca pamięci w Starym
Dzikowie".
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5


Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 99/2014
Wójta Gminy Stary Dzików

z dnia 17 grudnia 2014 r.

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
 
Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Kwota (w zł)
1.852Pomoc społeczna618
 85213Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej618
 2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami618
  Razem zwiększenia618

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 99/2014
Wójta Gminy Stary Dzików

z dnia 17 grudnia 2014 r.

Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
 
Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Kwota (w zł)
1.852Pomoc społeczna618
 85213Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej618
 4130Składki na ubezpieczenie zdrowotne618
  Razem zwiększenia618

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 99/2014
Wójta Gminy Stary Dzików

z dnia 17 grudnia 2014 r.

Wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych oraz dotacje związane z realizacją tych zadań

DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
 
Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Kwota w zł
1.852Pomoc społeczna618
 85213Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej618
 2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami618
  Razem zwiększenia618

WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
 
Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Kwota w zł
1.852Pomoc społeczna618
 85213Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej618
 4130Składki na ubezpieczenie zdrowotne618
  Razem zwiększenia618

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 99/2014
Wójta Gminy Stary Dzików

z dnia 17 grudnia 2014 r.

Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków

Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Zwiększenia w złZmniejszenia w zł
1.600Transport i łączność200200
 60016Drogi publiczne gminne20080
 3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40
 4280Zakup usług zdrowotnych 10
 4410Podróże służbowe krajowe200 
 60095Pozostała działalność 120
 4210Zakup materiałów i wyposażenia 40
 4300Zakup usług pozostałych 80
2.750Administracja publiczna24.80024.800
 75011Urzędy wojewódzkie100100
 4210Zakup materiałów i wyposażenia 100
 4410Podróże służbowe krajowe100 
 75022Rady gmin (miast i miast na prawach powiatów)200200
 4210Zakup materiałów i wyposażenia 200
 4300Zakup usług pozostałych200 
 75023Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)24.50024.500
 4010Wynagrodzenia osobowe pracowników20.000 
 4210Zakup materiałów i wyposażenia 24.500
 4300Zakup usług pozostałych3.000 
 4410Podróże służbowe krajowe1.500 
3.754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa500500
 75412Ochotnicze straże pożarne500 
 4210Zakup materiałów i wyposażenia500 
 75421Ochotnicze straże pożarne 500
 4210Zakup materiałów i wyposażenia 500
4.851Ochrona zdrowia160160
 85154Przeciwdziałanie alkoholizmowi160160
 3030Różne opłaty na rzecz osób fizycznych160 
 4430Różne opłaty i składki 160
5.852Pomoc społeczna1.9921.992
 85295Pozostała działalność1.9921.992
 3110Świadczenia społeczne 1.992
 4210Zakup materiałów i wyposażenia1.992 
6.921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego39.86739.867
 92195Pozostała działalność39.86739.867
 6050Zakup materiałów i wyposażenia 39.867
 6057Zakup usług remontowych25.000 
 6059Różne opłaty i składki14.867 
  Razem67.51967.519

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 99/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesieniami wydatków budżetowych...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.01.2015 13:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
25.03.2015 13:06 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
25.03.2015 12:59Dokument został odzyskany. (Zbigniew Broź)
12.01.2015 13:15 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)
12.01.2015 13:14Dokument usunięto. (Zbigniew Broź)