Uchwała Nr 8/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2014 rok

Uchwała Nr 8/III/2014
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 30 grudnia 2014 r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2014 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240)


Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 177.445,52 zł, z następujących źródeł:
a) środki z Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania "Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych w m. Cewków i Moszczanica na terenie Gminy Stary Dzików" - 177.445,52 zł
2. Szczegółowe kwoty zmniejszeń dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 6.500,01 zł z przeznaczeniem na:
a) wynagrodzenia pracowników szkół podstawowych - 6.500 zł
b) zadanie pn. "Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności zlokalizowanych w m. Cewków i Moszczanica na terenie Gminy Stary Dzików" - 0,01 zł
4. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 183.945,53 zł przeznaczone na:
a) wynagrodzenia i składki emerytalno-rentowe pracowników świetlic szkolnych - 6.500 zł
b) zadanie pn. "Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności zlokalizowanych w m. Cewków i Moszczanica na terenie Gminy Stary Dzików" - 177.445,53 zł
5. Szczegółowe kwoty zmniejszeń i zwiększeń wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń.
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 8/III/2014
Rady Gminy Stary Dzików

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

I   ZMNIEJSZENIA

Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Kwota (w zł)
1.801Oświata i wychowanie89.080,44
 80101Szkoły podstawowe89.080,44
 6207Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich89.080,44
2.921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego88.365,08
 92195Pozostała działalność88.365,08
 6207Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich88.365,08
  Razem zmniejszenia177.445,52


Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 8/III/2014
Rady Gminy Stary Dzików

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

I   ZWIĘKSZENIA

Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Kwota (w zł)
1.801Oświata i wychowanie6.500
 80101Szkoły podstawowe6.500
 4010Wynagrodzenia osobowe pracowników6.500
2.921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego0,01
 92195Pozostała działalność0,01
 6059Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych0,01
  Razem zwiększenia6.500,01

II   ZMNIEJSZENIA

Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Kwota (w zł)
1.801Oświata i wychowanie110.240,35
 80101Szkoły podstawowe110.240,35
 6057Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych110.240,35
2.854Edukacyjna opieka wychowawcza0,01
 85401Świetlice szkolne6.500
 4010Wynagrodzenia osobowe pracowników6.500
 4110Składki na ubezpieczenia społeczne5.000
3.921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego67.205,18
 92195Pozostała działalność67.205,18
 6057Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych67.205,18
  Razem zmniejszenia183.945,53

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 8/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2014 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.01.2015 14:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż