(utraciła moc w uchwale nr 65/XI/2019) Uchwała Nr 11/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych

 (Ta uchwała utraciła moc Uchwałą 65/XI/2019)

Uchwała Nr 11/III/2014
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30 grudnia 2014 r.


w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych


Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 594 z zm.) oraz § 3 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz.U. Nr 61, poz. 710) -

 

 

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

§ 1


Radni Rady Gminy w Starym Dzikowie otrzymują diety w formie ryczałtu miesięcznego.

 

 

 

 

§ 2


Radnym za udział w sesjach Rady Gminy i posiedzeniach Komisji tej rady przysługuje zryczałtowana dieta miesięczna w wysokości:
1) Dla Przewodniczącego Rady Gminy - 1080,00 zł.
2) Dla pozostałych radnych Rady Gminy - 650,00 zł.

 

 

 

 

§ 3


1. Dieta określona w § 2 może ulec obniżeniu w następujących przypadkach:
- w przypadku jednokrotnej nie usprawiedliwionej nieobecności radnego na sesjach i komisjach w kwartale, dieta ulega obniżeniu o 30% wysokości diety za 3 kolejne miesiące,
- w przypadku dwukrotnej nie usprawiedliwionej nieobecności radnego na sesjach i komisjach w kwartale, dieta ulega obniżeniu o 60% wysokości diety za 3 kolejne miesiące,
- w przypadku trzykrotnej nie usprawiedliwionej nieobecności radnego na sesjach i komisjach w kwartale, dieta nie przysługuje za kolejne 3 miesiące.

 

 

 

 

§ 4


Nieobecność radnego na sesjach i posiedzeniach komisji może być usprawiedliwiona w przypadku:
1) zwolnienia lekarskiego (choroba radnego)
2) pobytu w szpitalu
3) wezwania do Sądu, Policji i innych organów
4) wykonywania innych obowiązków związanych z pełnieniem funkcji radnego, które uniemożliwiają mu obecność na sesji Rady Gminy lub posiedzeniu komisji tej Rady.

 

 

 

 

§ 5


Traci moc uchwała Nr 129/XX/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych i Przewodniczącego Rady.

 

 

 

 

§ 6


1. Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 28.11.2014 r. i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Starym Dzikowie.

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:(utraciła moc w uchwale nr 65/XI/2019) Uchwała Nr 11/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.01.2015 14:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż