Uchwała Nr 14/IV/2015
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 21 stycznia 2015 r.

w sprawie ustalenia terminów zebrań wiejskich dotyczących wyborów sołtysa i rad sołeckich

Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 20 ust. 8 Statutów Sołectw –

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

I. Rozpoczęcie zebrań, wybór komisji skrutacyjnej i przyjęcie zgłoszeń kandydatów na sołtysa i na członków rady sołeckiej:
    1. Cewków 22 luty 2015 r. godz. 1300
    2. Moszczanica 
22 luty 2015 r. godz. 1130
    3. Ułazów 
22 luty 2015 r. godz. 1030
    4. Nowy Dzików 
22 luty 2015 r. godz. 1300
    5. Stary Dzików 
22 luty 2015 r. godz. 1400
II. Ogłasza się przerwę do dnia 1 marca 2015 r. celem przygotowania kart do głosowania.
III. Głosowanie:
    1. Cewków 1 marzec 2015 r. godz. 800 - 1500
    2. Moszczanica
1 marzec 2015 r. godz. 800 - 1500
    3. Ułazów 
1 marzec 2015 r. godz. 800 - 1500
    4. Nowy Dzików
1 marzec 2015 r. godz. 800 - 1500
    5. Stary Dzików 
1 marzec 2015 r. godz. 800 - 1500
IV. Ogłoszenie wyników wyborów i zamknięcie zebrania.

§ 2

1. Do obsługi zebrań wiejskich wyznacza się pracowników UG:
    - Cewków - Tadeusz Nieckarz
    - Moszczanica - Tadeusz Jabłoński
    - Ułazów - Elżbieta Samagalska
    - Nowy Dzików - Marta Stopyra
    - Stary Dzików - Krystyna Trybuszek
2. Na przewodniczących komisji wyborczych wyznacza się:
    1. Cewków – Janusz Otulak
    2. Moszczanica – Ryszard Maciejak
    3. Ułazów – Zdzisław Szczepanek
    4. Nowy Dzików – Leszek Rusinek
    5. Stary Dzików – Józef Goraj

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 14/IV/2015 z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia terminów zebrań wiejskich dotyczących wyborów sołtysa i rad sołeckich
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:23.03.2015 14:27
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:23.03.2015 14:47