Uchwała Nr 16/IV/2015
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 21 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

Uchwalić Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 16/IV/2015 z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:23.03.2015 14:53
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:23.03.2015 14:53