Uchwała Nr 17/V/2015
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 12 lutego 2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 14/IV/2015 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia terminów zebrań wiejskich dotyczących wyborów sołtysa i rad sołeckich

Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 20 ust. 8 Statutów Sołectw –

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

1. Zmienić własną uchwałę nr 14/IV/2015 w sprawie ustalenia terminów zebrań wiejskich dotyczących wyborów sołtysa i rad sołeckich, w ten sposób, że § 2 otrzymuje brzmienie:
" § 2 pkt 1. Do obsługi zebrań wiejskich wyznacza się pracowników UG:

    - Cewków - Tadeusz Nieckarz
    - Moszczanica - Janina Jakubiec
    - Ułazów - Zuzanna Ozimek
    - Nowy Dzików - Marta Stopyra
    - Stary Dzików - Krystyna Trybuszek
pkt 2. Na przewodniczących komisji wyborczych wyznacza się:
    1. Cewków – Janusz Otulak
    2. Moszczanica – Ryszard Maciejak
    3. Ułazów – Marek Sitarz
    4. Nowy Dzików – Leszek Rusinek

    5. Stary Dzików – Józef Goraj "

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 17/V/2015 z dnia 12 lutego 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr 14/IV/2015 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia terminów zebrań wiejskich dotyczących...
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:23.03.2015 15:02
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:23.03.2015 15:02