Zarządzenie Nr 104/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków...

Zarządzenie Nr 104/2014
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30 grudnia 2014 r.


w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2014 rok Nr 217/XXXVI/2013 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 18 grudnia 2013r.


Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2014 rok o kwotę 1.043 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na:
- realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 1.043 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu na 2014 rok o kwotę 5.400 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne - 381 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - 2.753 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:
- pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - 2.266 zł
3. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2014 rok o kwotę 1.043 zł, w tym na:
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń nauczyciela realizującego zadania w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych - 1.043 zł
2. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2014 rok o kwotę 5.400 zł, w tym na:
- opłacenie składek zdrowotnych - 381 zł
- wypłatę zasiłków stałych - 2.753 zł
- wypłatę świadczeń i koszty obsługi realizowane na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - 2.266 zł
3. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się:
a) zwiększenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w
wysokości 1.043 zł, z tego na:
- realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 1.043 zł
b) zmniejszenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 2.266 zł, z tego na:
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego
zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 22.909,79 zł, w tym:
a) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 1.846,21 zł
b) w dziale "Pomoc społeczna" na kwotę 8.363,58 zł
c) w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na kwotę 12.700 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 104/2014
Wójta Gminy Stary Dzików

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

DOTACJE - ZWIĘKSZENIA

Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Kwota (w zł)
1.852Pomoc społeczna1.043
 85228Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze1.043
 2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami1.043
  Razem zwiększenia1.043

DOTACJE - ZMNIEJSZENIA

Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Kwota (w zł)
1.852Pomoc społeczna5.400
 85213Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej381
 2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)381
 85216Zasiłki stałe2.753
 2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)2.753
 85295Pozostała działalność2.266
 2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami2.266
  Razem zmniejszenia5.400

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 104/2014
Wójta Gminy Stary Dzików

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

WYDATKI - ZWIĘKSZENIA

Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Kwota (w zł)
1.852Pomoc społeczna1.043
 85228Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze1.043
 4110Składki na ubezpieczenia społeczne450,35
 4170Wynagrodzenia bezosobowe592,65
  Razem zwiększenia1.043

WYDATKI - ZMNIEJSZENIA

Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Kwota (w zł)
1.852Pomoc społeczna5.400
 85213Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej381
 4130Składki na ubezpieczenia zdrowotne381
 85216Zasiłki stałe2.753
 3110Świadczenia społeczne2.753
 85295Pozostała działalność2.266
 3110Świadczenia społeczne1.660
 4210Zakup materiałów i wyposażenia606
  Razem zmniejszenia5.400

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 104/2014
Wójta Gminy Stary Dzików

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

WYDATKI - ZWIĘKSZENIA

Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Kwota (w zł)
1.852Pomoc społeczna1.043
 85228Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze1.043
 4110Składki na ubezpieczenia społeczne450,35
 4170Wynagrodzenia bezosobowe592,65
  Razem zwiększenia1.043

WYDATKI - ZMNIEJSZENIA

Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Kwota (w zł)
1.852Pomoc społeczna2.266
 85295Pozostała działalność2.266
 3110Świadczenia społeczne1.660
 4210Zakup materiałów i wyposażenia606
  Razem zmniejszenia2.266

DOTACJE - ZWIĘKSZENIA

Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Kwota (w zł)
1.852Pomoc społeczna1.043
 85228Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze1.043
 2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami1.043
  Razem zwiększenia1.043

DOTACJE - ZMNIEJSZENIA

Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Kwota (w zł)
1.852Pomoc społeczna2.266
 85295Pozostała działalność2.266
 2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami2.266
  Razem zmniejszenia2.266

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 104/2014
Wójta Gminy Stary Dzików

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków

Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Zwiększenia w złZmniejszenia w zł
1.750Administracja publiczna1.846,211.846,21
 75011Urzędy wojewódzkie1.146,211.146,21
 4010Wynagrodzenia osobowe pracowników1.146,21 
 4210Zakup materiałów i wyposażenia 937,89
 4300Zakup usług pozostałych 86,95
 4410Podróże służbowe krajowe 121,37
 75023Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)700700
 4140Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych200 
 4210Zakup materiałów i wyposażenia 700
 4260Zakup energii500 
2.852Pomoc społeczna8.363,588.363,58
 85212Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenbioa emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego6.741,326.741,32
 3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 85
 3110Świadczenia społeczne 152,78
 4010Wynagrodzenia osobowe pracowników5.106,84 
 4040Dodatkowe wynagrodzenia roczne 138,64
 4110Składki na ubezpieczenia społeczne741,24 
 4120Składki na Fundusz Pracy 172,95
 4210Zakup materiałów i wyposażenia 3.478,45
 4280Zakup usług zdrowotnych 170
 4300Zakup usług pozostałych893,24 
 4410Podróże służbowe krajowe 1.312,80
 4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 319,70
 4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 911
 85219Ośrodki pomocy społecznej572,12572,12
 4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 429,63
 4210Zakup materiałów i wyposażenia315,27 
 4410Zakup materiałów i wyposażenia114,36 
 4017Wynagrodzenia osobowe pracowników 135,22
 4019Wynagrodzenia osobowe pracowników 7,27
 4117Składki na ubezpieczenia społeczne135,22 
 4119Składki na ubezpieczenia społeczne7,27 
 85228Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze29,5629,56
 4170Wynagrodzenia bezosobowe29,56 
 4120Składki na Fundusz Pracy 29,56
 85295Pozostała działalność1.020,581.020,58
 3110Świadczenia społeczne1.020,58 
 3119Świadczenia społeczne 1.020,58
3.900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska12.70012.700
 90001Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4.200
 4210Zakup materiałów i wyposażenia 1.500
 4260Zakup energii 2.300
 4300Zakup usług pozostałych 400
 90002Gospodarka odpadami9.300 
 4300Zakup usług pozostałych9.300 
 90015Oświetlenie ulic, placów i dróg3.4008.500
 4260Zakup energii 8.500
 4300Zakup usług pozostałych3.400 
  Razem22.909,7922.909,79


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 104/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2015 11:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż