Zarządzenie Nr 22/2004 z dnia 31 grudnia 2004 r. w spr. zmian budżetu gminy na 2004 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesienia wydatków budżeto

Zarządzenie Nr 22/2004
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 31 grudnia 2004 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami

Działając na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) i § 10 uchwały Nr 112/XIV/2004 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 17 marca 2004 roku w sprawie budżetu gminy na 2004 rok i upoważnienia Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie – Wójt Gminy w Starym Dzikowie

zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2004 rok o kwotę 172.353 zł, w tym z następujących źródeł:
    a)
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczone na:
        -
uzupełnienie środków na wypłatę świadczeń rodzinnych 120.803 zł
        -
utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 3.290 zł
    b)
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczone na:
        -
utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 39.760 zł
        -
“Posiłek dla Potrzebujących” 6.000 zł
   
c)
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2.500 zł
2.
Zmniejsza się dochody budżetu na 2004 rok o kwotę 123.141 zł, w tym z następujących zadań:
    a)
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczone na:
        -
składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 120 zł
        -
utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 38.290 zł
    b)
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przeznaczone na:
        -
zakup sprzętu komputerowego 215 zł
   
c)
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczone na:
        -
zapomogi 84.516 zł
3.
Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 134.063 zł, w tym na:
    -
wypłatę świadczeń rodzinnych 119.819 zł
    -
zakup sprzętu i usług do biura, w którym prowadzone są wypłaty świadczeń rodzinnych 984 zł
    -
wynagrodzenia dla pracowników GOPS 2.853 zł
    -
zakup wyposażenia dla GOPS 1.907 zł
    -
“Posiłek dla Potrzebujących” 6.000 zł
    -
dotacja dla bibliotek na zakup książek 2.500 zł
2.
Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 84.851 zł, z następujących zadań:
    -
zakup sprzętu dla ośrodka wypłacającego świadczenia rodzinne 215 zł
    -
składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osobypobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 120 zł
    -
zapomóg 84.516 zł
2.
Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym Zarządzeniem wyodrębnia się wydatki przeznaczone na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości 124.093 zł, z tego:
    -
opieka społeczna 124.093 zł
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 39.590 zł, w tym:
    a) 
w dziale “Leśnictwo” na kwotę 2.000 zł
   
b) w dziale “Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” na kwotę
10.900 zł
   
c) w dziale “Transport i łączność” na kwotę 610 zł
   
d) w dziale “Gospodarka mieszkaniowa” na kwotę 11.200 zł
   
e) w dziale ”Administracja publiczna” na kwotę 6.250 zł
   
f) w dziale “Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na kwotę 800 zł
   
g) w dziale “Ochrona zdrowia” na kwotę 2.400 zł
   
h) w dziale “Pomoc społeczna” na kwotę 610 zł
   
i) w dziale “Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na kwotę 4.250 zł
   
j) w dziale “Kultura fizyczna i sport” na kwotę 570 zł
2.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 22/2004 z dnia 31 grudnia 2004 r. w spr. zmian budżetu gminy na 2004 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesienia wydatków budżeto
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.02.2005 12:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż